ПЕРЕЙТИ ДО НОВОЇ ВЕРСІЇ САЙТУАрхіви публікаційДолинські ресурси

Долинська райдержадміністрація Долинська районна рада
Долинська центральна районна бібліотека Краєзнавчий музей Бойківщина

Наші партнериСесія

 

______________________
Пленарне засідання сесії Долинської міської ради відбудеться :
Початок роботи о:

Виконком

Чергове засідання виконавчого комітету Долинської міської ради відбудеться:
Початок роботи о:

Радіо


Долинська міська рада у Facebook
Долинська міська рада на YouTube

Адміністрування сайту


Опитування

Вибачте, на даний момент немає активних опитувань.

Лічильник
На сторожі Вашої безпеки

0 (800) 50 10 89

ЦІЛОДОБОВИЙ безкоштовний зв'язок з інспекторами відділу інспекції Долинської міської ради

Етичний кодекс

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС

поведінки посадових осіб місцевого самоврядування

Долинської міської ради

затверджений рішенням виконкому

від 13.062008 №363

1. Загальні положення

Дія Етичного кодексу посадових осіб місцевого самоврядування Долинської міської ради, поширюється на всіх працівників апарату міської ради.

Етичний кодекс посадових осіб апарату Долинської міської ради, прийнятий з метою упорядкування професійної діяльності посадових осіб апарату, його удосконалення на основі етичних норм і вимог, якими мають керуватися на практиці посадові особи для забезпечення відповідного рівня фахової відповідальності та високої якості надання послуг різним категоріям клієнтів. Вимоги до посадових осіб апарату міської ради закріплені в принципах Етичного кодексу.

Етичний кодекс посадових осіб апарату – є узагальненням стандартів поведінки та доброчесності посадових осіб. Він ґрунтується на Конституції України, загальних правил поведінки державного службовця та визначених законами України принципах служби в органах місцевого самоврядування, спрямований на створення умов для підвищення авторитету міської ради та зміцнення репутації посадових осіб, а також інформування громадян про поведінку, яку вони мають очікувати від посадових осіб місцевого самоврядування.

В Етичному кодексі посадових осіб визначено положення, які є для фахівців принциповими орієнтирами з питань професійної діяльності, виконання службових обов’язків, організації взаємодії з клієнтами. У документі визначено шляхи розв’язання моральних проблем та прийняття найбільш адекватного професійного рішення в етичних питаннях.

2. Етичні принципи діяльності посадових осіб виконавчого апарату

Принцип Законності

Посадові особи, виконуючи свої функціональні обов’язки не повинні перебувати у ситуації фінансової чи будь-якої іншої залежності від третіх осіб чи організацій, які могли б впливати на їх посадові функції.

Посадові особи повинні керуватися лише чинним законодавством України.

Посадові особи при виконанні службових обов’язків повинні діяти на підставі, в обсязі та у спосіб, які передбачені Конституцією та законами України, а також укладеними і в установленому порядку ратифікованими міжнародними договорами України, на засадах чесності, справедливості, відповідальності, відкритості й прозорості.

Принцип Професіоналізму

Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи.

При виконанні своїх повноважень посадові особи мають забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які їм доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно.

Посадові особи повинні постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти.

Посадові особи зобов’язані своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади, якщо вони не суперечать чинному законодавству, розпорядження і вказівки своїх керівників.

Посадові особи апарату повинні діяти в межах своїх повноважень. У разі отримання доручення, яке суперечить чинному законодавству, посадова особа зобов’язана невідкладно повідомити про це керівнику, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу.

Принцип іміджу та авторитету

Суспільне призначення органів місцевого самоврядування полягає в забезпеченні ефективного здійснення завдань і функцій Української держави шляхом сумлінного виконання посадовими особами виконавчого апарату покладених на них службових повноважень.

Посадові особи мають дбати про позитивний імідж та авторитет органів місцевого самоврядування і державної служби в цілому, дорожити своїм ім’ям та статусом.

Поведінка посадової особи має відповідати очікуванням громадськості й забезпечувати довіру суспільства та громадян до місцевого самоврядування, сприяти реалізації прав і свобод людини і громадянина, визначених Конституцією і законами України.

Посадова особа має з належною повагою ставитись до прав та законних інтересів громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб, не повинні проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог, допускати прояви бюрократизму, відомчості, нестриманість у висловлюваннях або іншим чином поводитися у такий спосіб, що дискредитує орган місцевого самоврядування, або ганьбить репутацію Долинської міської ради.

Принцип гуманізму

Кожна людина є неповторною та унікальною, що необхідно враховувати посадовим особам, не допускаючи жодного прояву зневаги до особистості. Кожна людина має право на самореалізацію, яка не призводить до порушення подібних прав інших людей.

Робота посадових осіб апарату є несумісною з прямим чи опосередкованим примусом клієнтів до будь-яких дій, навіть на користь клієнта або його близького оточення.

Посадові особи співпрацюють з клієнтами, намагаючись як найкраще розв’язувати будь-які завдання, з якими вони стикаються, з метою задоволення інтересів клієнтів.

Посадові особи сприяють добровільній участі клієнтів у процесі надання послуги.

Посадові особи створюють доброзичливу атмосферу спілкування з клієнтом. Довіра до роботи посадової особи виконавчого апарату є необхідною умовою результативної діяльності органу місцевого самоврядування.

Принцип неупередженості та рівності

Посадові особи апарату міської ради є толерантними до різних емоційних проявів клієнтів, мають належний рівень професійної підготовки, за будь-яких обставин зберігають рівновагу, терпимість.

Посадові особи приймають проблеми й обставини клієнтів незалежно від їхнього способу життя, поведінки, соціального і національного походження, статі тощо.

Посадові особи в будь-якій ситуації інформують клієнтів про те, як забезпечується конфіденційність, для чого вона необхідна, а також про обмеження в її дотриманні. Обов’язок посадових осіб виконавчого апарату - бути конфіденційними, що виключає можливість розголошення будь-яких відомостей про клієнтів за винятком тих випадків, коли це робиться з їхньої згоди чи в установленому законом порядку.

Посадові особи надають допомогу кожному, хто звертається до них за захистом, консультацією або порадою, без будь-якої дискримінації щодо статі, віку, фізичних або розумових обмежень, соціальної чи расової приналежності, віросповідання, мови, політичних поглядів, сексуальної орієнтації.

3. Етична поведінка стосовно колег

Визнавати різні погляди та форми практичного досвіду колег у роботі й інших фахівців, висловлювати критичні зауваження та пропозиції лаконічно і коректно.

Піддавати конструктивному аналізу професійні дії колег, теоретичні та методичні засади їхньої професійної діяльності.

Створювати та систематично використовувати можливості, умови для обміну знаннями, досвідом і поглядами з колегами у роботі, фахівцями інших галузей з метою вдосконалення власної практики роботи та збагачення інтелектуальних ресурсів професійної групи.

Відстоювати професійну честь і гідність своїх колег, не допускати упередженої критики на їхню адресу.

4. Етична поведінка стосовно клієнтів

Поважати особистість клієнта і гарантувати захист його гідності та прав незалежно від походження, статі, віку та внеску в суспільний і соціальний розвиток.

Прагнути зрозуміти кожного клієнта, з’ясовувати всі чинники проблеми, що виникла, запропонувати оптимальні вид послуг, які надає виконавчий комітет.

Допомагати всім клієнтам рівною мірою.

Заохочувати клієнта до взаємодії, яка ґрунтується на довірі, співчутті та збереженні конфіденційності.

Визнавати і поважати наміри, відповідальність клієнтів за прийняте рішення.

Якщо неможливо надати відповідну послугу, посадові особи виконавчого комітету зобов’язані повідомити про це клієнтам, залишивши за ними право на свободу дій.

5. Відповідальність за недотримання, правил закріплених в цьому кодексі

Посадови особи апарату міської ради, які здійснюють керівництво працівниками апарату, або контролюють їх роботу, зобов’язані вживати заходів щодо дотримання ними Етичного кодексу відповідно до законодавства та в межах повноважень.