Про зміну назви та затвердження нової редакції статуту комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро АРКА»

Тип документу: . № 559-20/2016 від 23.12.2016. Стан: чинний Дата публікації: 23.12.2016

РІШЕННЯ

Від 23.12.2016. № 559-20/2016

м. Долина

Про зміну назви та затвердження нової редакції 

статуту комунального підприємства

«Архітектурно-планувальне бюро АРКА» 

 

Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 87, 89, 90 Цивільного кодексу України, Господарського кодексу, міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

1.Змінити назву комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро АРКА» відділу архітектури та містобудування Долинської міської ради на комунальне підприємство «Архітектурно-планувальне бюро АРКА» Долинської міської ради.

2.Затвердити нову редакцію статуту комунальне підприємство «Архітектурно-планувальне бюро АРКА» Долинської міської ради (додається).

3.Директору комунального підприємства Д.Хомину забезпечити державну реєстрацію статуту комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро АРКА» Долинської міської ради згідно з вимогами чинного законодавства України.

4.Рішення міської ради від 27.03.2008. № 861-22/2008 «Про нову редакцію Статуту КП «Архітектурно-планувальне бюро АРКА» відділу містобудування та архітектури Долинської міської ради» та пункт 3 рішення міської ради від 26 січня 2006 року № 1232-29/2006 «Про створення комунального підприємства архітектурно-планувальне бюро» вважати такими що втратили чинність.

Міський голова                                                           Володимир Гаразд

Затверджено

 

рішенням Долинської міської ради

 

від 23.12.2016. № 559-20/2016

 

міський голова: ___________В.С. Гаразд

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМТСВА

«АРХІТЕКТУРНО – ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО АРКА»

ДОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Долина

2016

 1. Загальні положення

1.1.Комунальне підприємство «Архітектурно-планувальне бюро АРКА» Долинської міської ради (далі – Підприємство) засноване на підставі рішення міської ради від 26 січня 2006 року №1232-29/2006 «Про створення комунального підприємства архітектурно-планувальне бюро».

1.2Підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади м. Долини Івано-Франківської області. Засновником є Долинська міська рада у відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. Підприємство підпорядковане, підзвітне і підконтрольне Долинській міській раді Івано-Франківської області.

 1. Найменування та місцезнаходження Підприємства
 • 1. Назва Підприємства:

Повна назва – комунальне підприємство «Архітектурно-планувальне бюро АРКА»  Долинської міської ради.

Скорочене назва –КП “АПБ АРКА”

2.2.Місце знаходження Підприємства: вул. Котляревського, 9, м.Долина, Івано-Франківська область, Україна, 77504

 1. Мета і предмет діяльності

3.1.Підприємство створене з метою:

-реалізації місцевої політики у галузі містобудування, будівництва та архітектури на території міста;

-виконання спеціальних видів робіт в галузі архітектури та містобудування, благоустрою міста, безпеки дорожнього руху, рекламних послуг.

-одержання прибутку за рахунок задоволення потреб споживчого ринку у його продукції на основі ефективного використання виробничого і фінансового потенціалу.

3.2.Предметом діяльності  підприємства є:

– виконання повного комплексу проектно-кошторисних робіт для всіх видів об’єктів будівництва, реконструкції, благоустрою, озеленення міста;      – підготовка замовникам вихідних даних, ескізів намірів, викопіювань, схем генпланів, технічних умов на проектування, будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, реставрацію будинків, споруд, приміщень, пам’яток архітектури і містобудування, благоустрій і озеленення територій;

-на замовлення суб’єктів містобудування розробка  проектно – вишукувальної документації і виконання комплексу проектних робіт на будівництво, ремонт та реконструкцію малоповерхової забудови житлово – громадського призначення, її благоустрій, озеленення та зовнішнє оздоблення;

-розробка проектних пропозицій по розміщенню об’єктів будівництва, а також матеріалів до проектів рішень органів місцевої влади щодо розміщення реклами на території міста;

-виготовлення проектів малих архітектурних форм та планів прив’язки їх до місцевості;

-виконання топо-геодезичних та картографічних робіт на замовлення фізичних та юридичних осіб, проведення виконавчих зйомок, винесення в натуру червоних ліній забудови і трас інженерних мереж, основних вісей будинків, споруд тощо;

-розгляд звернень громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до їх компетенції та підготовка технічних висновків і проектів відповідних рішень;

– виконання робіт із землеустрою;

-надання методично-консультативної допомоги громадянам та іншим суб’єктам в підготовці документів з питань забудови, що потребують узгодження або затвердження в установленому законодавством порядку;

3.3.Підприємство виконує інші види робіт та надає послуги, що забезпечують управління містобудівним процесом та комплексністю забудови і благоустрою міста з урахуванням сучасних архітектурних і містобудівних вимог в рамках чинного законодавства.

3.4.Головні  напрями діяльності підприємства та перелік їх основних видів робіт визначаються Власником.

 1. Юридичний статус Підприємства

4.1.Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.2.Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, рішень Долинської міської ради (надалі – Власника).

4.3.Підприємство веде самостійний баланс, має рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.

4.4.Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна, крім майна переданого йому в господарське відання та по договору управління, згідно з чинним законодавством та відповідно до цього Статуту.

Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави та Долинської міської ради.

Держава та Власник, в особі Долинської міської ради, не несе відповідальності за зобов’язаннями підприємства.

4.5.Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді.

 1. Межі компетенції Власника

 5.1.До виключної компетенції Власника належить:

         – затвердження Статуту;

         – визначення стратегії діяльності;

    – вирішення питань щодо реорганізації, ліквідації підприємства;

         – затвердження структури підприємства;

       – продаж, списання та відчуження в інший спосіб основних засобів відбувається за згодою Власника. Власник може делегувати повноваження, визначені цим пунктом, виконавчому комітету чи міському голові.

5.2.Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях здійснюється на підставі рішення власника, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України.

Створення будь-яких спільних підприємств за участю Підприємства здійснюється за згодою Власника.

 1. Майно і фінансова діяльність

6.1.Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

6.2.Нежитлові приміщення, інше нерухоме майно та транспортні засоби, які передані підприємству в господарське відання, а окремі об’єкти за договором управління є комунальною власністю територіальної громади м. Долина,  якщо інше не визначено договором.

6.3.Звернення стягнення на майно, передане в управління та господарське відання, за вимогою кредитора Власника майна не допускається.

6.4.Джерелами формування майна Підприємства є:

-кошти місцевого бюджету виділені органами місцевого самоврядування через коротко- та середньострокові програми;

– майно та кошти, що передаються власником;

-прибутки, які одержані у зв’язку з оплатою виконаних робіт і наданих послуг, передбачених цим Статутом;

– доходи від цінних паперів;

– кредити банків та інших кредиторів;

-безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

– придбання майна іншого підприємства, організації;

– статутні внески Власника;

-інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством.

6.5.Фінансові ресурси Підприємства формуються за рахунок прибутку отриманого від діяльності підприємства.

6.6.Кошти, не використані на кінець фінансового року, переносяться на наступний рік і вилученню не підлягають.

6.7.Розрахунки за виконані роботи здійснюються на основі державних та договірних цін.

6.8.Відчуження засобів виробництва, що є комунальною власністю і закріплені за Підприємством на праві господарського відання, здійснюється за погодженням  з Долинською міською радою у порядку, що встановлений чинним законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються до бюджету міста Долини, або за рішенням Власника інвестуються на рахунок Підприємства.

6.9.Підприємство за рішенням Власника має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар, нерухомість, майно та інші матеріальні цінності, які йому належать, а також списувати за згодою Власника їх з балансу у порядку, встановленому законодавством.

6.10.Підприємство здійснює користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

 6.11.Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду або господарського суду.

 1. 7. Права та обов’язки Підприємства

7.1. Підприємство мас право:

-за погодженням з власником планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації;

-реалізувати послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України та рішенням Власника – за фіксованими цінами;

-вступати в договірні відносини з державними, кооперативними, приватними підприємствами та установами, громадянами, а також бути посередником між ними у зв’язку з виконанням робіт, що належать до сфери діяльності підприємства;

-залучати до співробітництва вітчизняних та іноземних спеціалістів на договірних умовах, в тому числі створювати тимчасові творчі  (трудові) колективи;

-за рішенням Власника виступати замовником у виконанні робіт по проектуванню містобудівної документації , проектів , що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету;

-здійснювати технічний нагляд за будівництвом об’єктів різного призначення незалежно від форми власності;

-брати участь в архітектурних, містобудівних конкурсах та науково – технічних конференціях;

-направляти працівників підприємства за рахунок власних коштів на навчання, стажування, конференції, у відрядження;

7.2. Обов’язки Підприємства.

7.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство керується рішеннями Долинської міської ради.

7.2.2. Підприємство:

-забезпечує ефективне використання коштів, майна та ресурсів Власника згідно затвердженими нормативами;

-забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

-забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

-створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

-здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

-виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

-забезпечує проведення щорічної інвентаризації за участі представників власника, регулярної звітності.

У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства.

7.3.Підприємство здійснює бухгалтерський, управлінський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством та надає регулярну, у встановлені терміни, відповідну звітність Власнику.

Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності на підприємстві.

7.4.Фінансово-господарська діяльність підприємства в частині бюджетного фінансування, здійснюється відповідно до планів, які затверджуються сесією міської ради.

7.5.Комплексна перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства здійснюється з ініціативи Власника і проводиться не менше одного разу на два роки.

 1. Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу

8.1.Управління підприємством здійснюється на основі поєднання прав Власника, щодо господарського використання майна і принципів самоврядування трудового колективу.

8.2.Загальне керівництво підприємством здійснює директор (надалі керівник), який призначається міським головою.  При призначенні керівника підприємства на посаду, з ним укладається контракт, в якому визначаються права, строки найняття, обов’язки і відповідальність перед власником та трудовим колективом, умови його звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених контрактом та законодавством України.

8.3.Підприємство самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені статутом до компетенції Власника та інших  органів управління даного Підприємства.

8.3.1. Керівник Підприємства:

-здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, актами органів міської ради та цим контрактом;

– несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;

-діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх  установах та організаціях;

-розпоряджається майном закріпленим за підприємством з дозволу Власника відповідно до чинного законодавства;

-укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків рахунки;

-несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;

-несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій;

-визначає облікову політику Підприємства;

-обирає форму бухгалтерського обліку, розробляє систему і форми внутрішньогосподарського обміну, звітності і контролю господарських операцій;

-створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку;

-подає в установленому порядку місячну, квартальну та річну фінансову звітність підприємства у відповідні органи та Долинській міській раді. Керівник забезпечує складання в установленому порядку річного фінансового плану підприємства та подає його на затвердження міській раді.

-виконує рішення сесії та виконкому міської ради, розпорядження міського голови прийняті (видані) у відповідності до статутних завдань та в межах чинного законодавства.

-зобов’язується забезпечити виконання показників ефективності діяльності підприємства, використання комунального майна згідно з нормативами та вимогами  встановленими рішеннями органів міської ради.

8.3.2. Головний бухгалтер підприємства:

– забезпечує реалізацію облікової політики підприємства;

-забезпечує ведення бухгалтерського та інших видів обліку відповідно де законодавства та внутрішніх положень Підприємства;

-забезпечує своєчасне складання фінансової звітності та подання її відповідним  органам,  керівнику Підприємства та Власнику;

-несе персональну відповідальність за достовірність даних  фінансової звітності.

8.4.Штатна структура підприємства затверджується Власником, а штатний розпис міським головою. Працівники Підприємства призначаються на посаду і звільняються з посади керівником Підприємства, крім головного бухгалтера, кандидатура якого при прийнятті на роботу, погоджується з міським головою.

8.5.Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) через їх виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися керівник Підприємства.

8.6.Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються його Органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

8.7.Право укладення колективного договору від імені власника надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

 1. Облік, звітність і контроль за діяльністю

9.1.Підприємство здійснює бухгалтерський та податковий облік результатів своєї діяльності та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством  України.

9.2.Керівник підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

9.3.Контроль за фінансово-господарською діяльністю  здійснює державна податкова адміністрація та інші державні контролюючі органи в межах їх компетенції.

 1. Господарська та соціальна діяльність Підприємства

10.1.Основним узагальнюючим показником результатів господарської діяльності Підприємства є ефективна беззбиткова робота для потреб міської громади. Основою господарської діяльності є реалізація державної  та місцевої політики у галузі будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства на території міста.

10.2.Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внесків передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, розподіляється та використовується відповідно до чинного законодавства в порядку, встановленому Власником.

10.3.Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.

10.4.Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

10.5.Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом, якщо інше не передбачене законодавством.

10.6.Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

 1. Ліквідація і реорганізація Підприємства

11.1.Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням Власника або господарського суду згідно з чинним законодавством.

11.2.Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється власником. До складу ліквідаційної комісії входять представники Власника. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються органом управління майном.

В разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

11.3.З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у  договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

11.4.При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

11.5.При ліквідації Підприємства всі документи, строк зберігання яких не закінчився, передається у міський архів, а при реорганізації залишаються у правонаступників, якщо інше не передбачено рішеннями міської ради.

 1. Прикінцеві положення

12.1.Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

12.2.Питання, що не врегульовані цим Статутом вирішуються відповідно до норм чинного законодавства України.