Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік

Тип документу: . № 543-19/2016 від 15.12.2016. Стан: нечинний Дата публікації: 15.12.2016

РІШЕННЯ

Від 15.12.2016. № 543-19/2016

м. Долина

Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік

Враховуючи підсумки виконання міського бюджету за 11 місяців 2016 року, керуючись  п.1 ст.52 та п.7,8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Внести зміни в додаток 1 «Доходи міського бюджету на 2016 р.» рішення міської ради від 28.12.2015. № 93-4/2015 «Про міський бюджет на 2016 рік» згідно з додатком 1.

2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду міського бюджету на 2016 рік згідно з додатком 2.

3.Зменшити показники профіциту загального фонду міського бюджету в сумі 517700,00 грн та дефіциту спеціального фонду міського бюджету в сумі 517700,00 грн, джерелом покриття дефіциту спеціального фонду визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).

4.Внести зміни в додаток 4 “Джерела фінансування міського бюджету на 2016 р.” рішення міської ради від 28.12.2015. № 93-4/2015 «Про міський бюджет на 2016 рік» згідно з додатком 3.

5.Внести зміни в додаток 5 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку» рішення міської ради від 28.12.2015. № 93-4/2015 «Про міський бюджет на 2016 рік» згідно з додатком 4.

6.Фінансовому відділу міської ради внести відповідні зміни до доходної та видаткової частин міського бюджету.

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності.

Міський голова                                                       Володимир Гаразд

                                                                                                                                                                                     Додаток 1 до рішення міської ради

                                                                                                                                                           від 15.12.2016. № 543-19/2016

        Доходи міського бюджету на 2016 рік

                                                (грн)

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
затверджено зміни, що вносяться уточнений план затверджено у т.ч. бюджет розвитку зміни, що вносяться уточнений план
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10000000 Податкові надходження 58819500,00 625000,00 59444500,00 206000,00 206000,00 59025500,00
11020000 Податок на прибуток підприємств 15000,00 15000,00 15000,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 15000,00 15000,00 15000,00
14040000 Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів 10848500,00 100000,00 10948500,00 10948500,00
18000000 Місцеві податки і збори 47956000,00 525000,00 48481000,00 48481000,00
18010000 Податок на майно 37785000,00 525000,00 38310000,00 38310000,00
18010100 Податок на нерух. майно сплач. юр. ос.-житл. нерух
18010200 Податок на нерух. майно сплач. фіз. ос.-житл. нерух 45000,00 45000,00 45000,00
18010300 Податок на нерух. майно сплач. фіз. ос. – нежитл. нерух 520000,00 120000,00 640000,00 640000,00
18010400 Податок на нерух. майно сплач. юр.ос – нежитл. нерух 1200000,00 -100000,00 1100000,00 1100000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18010500 Земел. податок з юр.осіб 2110000,00 2110000,00 2110000,00
18010600 Орендна плата з юр.осіб 32285000,00 400000,00 32685000,00 32685000,00
18010700 Земел. податок з фіз.осіб 45000,00
18010900 Орендна плата з фіз.осіб 1580000,00 50000,00 1630000,00 1630000,00
18011000 Трансп.податок зфіз..осіб 37000,00 37000,00 37000,00
18011100 Транс.пода. з юр.осіб 18000,00 18000,00 18000,00
18030000 Туристичний збір 6000,00 6000,00 6000,00
18030100 «- « сплачений юридичними особами 1000,00 1000,00 1000,00
18030200 «-« сплачений фізичними особами 5000,00 5000,00 5000,00
18050000 Єдиний податок 10165000,00 10165000,00 10165000,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 4250000,00 -200000,00 4050000,00 4050000,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 5915000,00 200000,00 6115000,00 6115000,00
19010000 Екологічний податок 206000,00 206000,00 206000,00
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 198000,00 198000,00 198000,00
19010200 «-« від скидів у водні об’єкти 5000,00 5000,00 5000,00
19010300 «-« у відведені місця 3000,00 3000,00 3000,00
20000000 Неподаткові надходження 2261500,00 -25000,00 2236500,00 944280,00 944280,00 3180780,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 7000,00 45000,00 52000,00 52000,00
21010300 Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств 5000,00 5000,00 5000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21081100 Адмінштрафи та інші санкції 2000,00 45000,00 47000,00 47000,00
22000000 Адмінзбори та платежі 2235000,00 -70000,00 2165000,00 2165000,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 848000,00 30000,00 878000,00 878000,00
22012600 Адмінзбір за державну реєстрацію речових прав 97000,00 70000,00 167000,00 167000,00
22080400 Орендна плата за користування майном ком. власності 300000,00 30000,00 330000,00 330000,00
22090000 Державне мито 990000,00 -200000,00 790000,00 790000,00
22090100 Держ. мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів 35000,00 35000,00 35000,00
22090400 Держ. мито, пов’язане з видачею закордонних паспортів 955000,00 -200000,00 755000,00 755000,00
24000000 Інші неподаткові надходження 19500,00 19500,00 19500,00
24060000 Інші надходження 19500,00 19500,00 19500,00
24060300 Інші надходження 19500,00 19500,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ 944280,00 944280,00 944280,00
25010000 Плата за послуги, що надаються бюд. устан. 937850,00 937850,00 937850,00
25020100 Благодійні внески, гранти, дарунки 6430,00 6430,00 6430,00
30000000 Доходи від операцій з капіталом 250000,00 250000,00 250000,00 250000,00
31030000 Надходження від відчуження майна 100000,00 100000,00 -50000,00 50000,00 50000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
33010100 Надходження від продажу земельних ділянок до розмежування 150000,00 150000,00 50000,00 200000,00 200000,00
50000000 Цільові фонди 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00
50110000 Цільовий фонд, утворений міською радою 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00
41035000 Інші субвенції (субвенція рай. бюджету на фін. видатків дошкільної освіти) 16752600,00 16752600,00 16752600,00
42020000 Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів (грант ЄС) 2800000,00 2800000,00 2800000,00
Всього доходів 77833600,00 600000,00 78433600,00 4300280,00 350000,00 4300280,00 82733880,00

Начальник фінансового відділу                               Надія Попович

                                                                                                                                                              Додаток 2 до рішення міської ради

від 15.12.2016. № 543-19/2016

Зміни до видатків  загального фонду міського бюджету на 2016 рік  

  ( грн)

 КФК Назва головного розпорядника, одержувача коштів Всього в т.ч. по КЕКв
2111 2120 2420 2282 2610 9000
1 2 3 4 5 6 7 89 11 9
010116 Апарат міської ради -1100000 -880000 -220000
110104 Музей -100000 -100000
230000 Обслуговування боргу -55000         – -55000
250102 Резервний фонд -100000 -100000
250404 МДО -45000 -45000
100203 Благоустрій, КП «Комунгосп» 864700 864700
170703 Поточний ремонт доріг 1653000 1653000
РАЗОМ 1117700 -880000 -220000 -55000 -145000 2517700 -100000

Начальник фінансового відділу                               Надія Попович

                                                                                                                                                       Додаток 3 до рішення міської ради                                                                            від 15.12.2016. № 543-19/2016

Джерела фінансування міського бюджету на 2016 р.

(грн)

Найменування Код функції Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
затверджено з урахуванням змін зміни , що вносяться уточнений план затверджено з урахуванням змін зміни , що вносяться уточнений план затверджено з урахуванням змін уточнений план
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фінансування бюджету за типом кредитора
Внутрішнє фінансування 200000 -36108186,99 517700,00 -35590486,99 36108186,99 -517700,00 35590486,99
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 208000 -36108186,99 517700,00 -35590486,99 36108186,99 -517700,00 35590486,99
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) 208400 -36108186,99 517700,00 -35590486,99 36108186,99 -517700,00 35590486,99
Разом коштів, отриманих за типом кредитора -36108186,99 517700,00 -35590486,99 36108186,99 -517700,00 35590486,99
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання
Фінансування за борговими операціями 400000 -425464,00 -425464,00 -425464,00 -425464,00
Погашення 402000 -425464,00 -425464,00 -425464,00 -425464,00
Зовнішні зобов’язання 402200 -425464,00 -425464,00 -425464,00 -425464,00
Довгострокові зобов’язання 402201
Середньострокові зобов’язання 402202 -425464,00 -425464,00 -425464,00 -425464,00
Інші розрахунки 602300
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету 602303
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( с/ф) 602400
Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання -36108186,99 517700,00 -35590486,99 35682722,99 -517700,00 35165022,99 -425464,0000 -425464,00

 Начальник фінансового відділу                         Надія Попович

                                                                                                                      Додаток 4 до рішення міської ради

                                                                                                                                                     від 15.12.2016 № 543-19/2016

Перелік об’єктів,  видатки на   які у 2016 році будуть проводитися за рахунок

коштів бюджету розвитку

     ( грн)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника, одержувача коштів Назва об’єктів відповідно  до проектно – кошторисної документації; тощо Затверджено видатків Зміни, що вносяться Уточнений план
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
1 2 3 4 5 6
001 Міська рада 2364880,00 -160000 2174880,00
010116 Капітальні вкладення Придбання обладнання та оргтехніки для апарату міської ради 190000,00 190000,00
010116 Капітальні вкладення Придбання ліцензійного програмного забезпечення. 20000,00 20000,00
070101 Капітальні вкладення Придбання обладнання для ДНЗ 31000,00 15000,00 31000,00
070201 Капітальні вкладення Придбання проектора для НВК №2 10000,00 10000,00
150202 Капітальні вкладення Придбання цифрових карт міста, ортофотознімків 100000,00 100000,00
150101 Капітальні вкладення Реконструкція з добудовою спалень ДНЗ «Зірочка»
1 2 3 4 5 6
150101 Капітальні вкладення  Реконструкція приміщення з облаштуванням бальнеологічного комплексу (спів фінансування пролекту ДФРР) 250000,00 -165000,00 85000,00
250404 Капітальні вкладення Придбання технічних засобів та обладнання для забезпечення поіменного голосування сесії міської ради 99000,00 99000,00
250344 Капітальні вкладення Програма забезпечення пожежної безпеки в м. Долина на 2015-2017 рр. 17880,00 17880,00
250344 Капітальні вкладення Програма підтримки діяльності Долинського МРВ УСБУ на 2016 р. 10000,00 -10000,00
250380 Капітальні вкладення Субвенція районному бюджету для ДЮСШ на капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття 920000,00 920000,00
250380 Капітальні вкладення Субвенція районному бюджету на заміну вікон у адмінприміщенні (кабінети міської ради) 98500,00 98500,00
250380 Капітальні вкладення Субвенція районному бюджету для гімназії № 1 на капітальний ремонт приміщень установи 100000,00 100000,00
250380 Капітальні вкладення Субвенція облбюджету для спів фінансування інвестиційного проекту «Поточний ремонт дороги Н-10Стрий-Мамалига км27+292-км64+300»
250380 Капітальні вкладення Субвенція районному бюджету на капітальний ремонт кабінетів в приміщенні адмінбудинку 40000,00 40000,00
250380 Капітальні вкладення Субвенція районному бюджету на:- капітальний ремонт водозливної системи даху приміщення комунальної власності ЗОШ №7 ;- заміну вікон ЗОШ №7 220000,00200000,00

220000,00200000,00
250380 Капітальні вкладення Субвенція районному бюджету для дитячої центральної районної бібліотеки на поповнення бібліотечного фонду 10000,00 10000,00
250380 Капітальні вкладення Субвенція районному бюджету для ДЮСШ на придбання обладнання для басейну 48500,00 48500,00
КП Комунгосп 27302395,00 156000,00 27458395,00
1 2 3 4 5 6
100203 Капітальні вкладення Капітальний ремонт  пам’ятника Михайлові  Грушевському та навколишньої площі 750000,00 750000,00
100203 Капітальні вкладення Капітальний ремонт площі з влаштуванням пішохідного фонтану по пр.Незалежності, 3-5 700000,00 700000,00
100203 Капітальні вкладення Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення 850000,00 850000,00
100203 Капітальні вкладення Капітальний ремонт мереж ливневого водовідведення по місту 200000,00 214000 414000,00
100203 Капітальні вкладення Капітальний ремонт пішохідних доріжок по місту 2285000,00 -235000 2050000,00
100203 Капітальні вкладення Придбання транспортних засобів , техніки, оргтехніки, обладнання та устаткування 2330000,00 730000 3060000,00
100203 Капітальні вкладення Капітальний ремонт (переобладнання) автомобіля під сміттєвоз 400000,00 400000,00
100203 Капітальні вкладення Придбання обладнання для облаштування системи відео нагляду по місту, оповіщення та WiFi зон по місту
100203 Капітальні вкладення Придбання елементів дитячих та спортивних майданчиків 200000,00 200000,00
100203 Капітальні вкладення Придбання пожежних гідрантів, люків та кришок мереж водопостачання і водовідведення 30000,00 30000,00
100203 Капітальні вкладення Капітальний ремонт пішохідного огородження на перехрестях і містках по місту 120000,00 120000,00
100203 Капітальні вкладення Капітальний ремонт пішохідних містків по місту 200000,00 200000,00
100203 Капітальні вкладення Капітальний ремонт огорожі міського парку 150000,00 150000,00
100203 Капітальні вкладення Придбання байдарок 100000,00 100000,00
1 2 3 4 5 6
150101 Капітальні вкладення Проектна документація у сфері будівництва та реконструкції – виготовлення, корегування, експертиза 200000,00 40000,00 240000,00
150101 Капітальні вкладення Будівництво колектора фекальної каналізації по вул. Івасюка-Шептицького 659000,00 659000,00
150101 Капітальні вкладення Реконструкція стадіону «Нафтовик» (спортпавільйон) 50000,00 50000,00
170703 Капітальні вкладення Капітальний ремонт доріг 16708395,00 -175000,00 16533395,00
250404 Капітальні вкладення Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення (програма ВУВКГ) 1270000,00 -418000,00 852000,00
240900 Капітальні вкладення Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення (програма ВУВКГ) 100000,00 100000,00
КП УКМ 6126911,99 -415164,00 5711747,99
100102 Капітальні вкладення Капітальний ремонт житлового фонду (згідно  додатку 1 до програми КП “УКМ”) 940000,00 50000,00 990000,00
100102 Капітальні вкладення Капітальний ремонт житлового фонду учасників АТО 100000,00 100000,00
100102 Капітальні вкладення Капітальний ремонт житлового фонду (співфінансування проектів утеплення житлових будинків в трамках проекту ЄС) 1250000,00 1250000,00
100102 Капітальні вкладення Капітальний ремонт мереж освітлення місць загального користування з переходом на LED 50000,00 50000,00
150101 Капітальні вкладення Проектна документація  у сфері будівництва та реконструкції – виготовлення, корегування, експертиза 70000,00 70000,00
250404 Капітальні вкладення Капітальний ремонт огорож ДНЗ «Сонечко» та НВК № 2 450000,00 450000,00
250404 Капітальні вкладення Капітальний ремонт  приміщень комунальної власності 1198000,00 -150000,00 1048000,00
250404 Капітальні вкладення Капітальний ремонт  системи гарячого водопостачання з влаштуванням системи рециркуляції в ДНЗ «Золота рибка» 48000,00 48000,00
1 2 3 4 5 6
250404 Капітальні вкладення Придбання спортивного інвентаря згідно Програми розвитку «джиу джитсу» в м. Долина на 2016 р 40000,00 40000,00
150101 Капітальні вкладення Реконструкція системи гарячого водопостачання ДНЗ «Сонечко» з в становленням сонячних колекторів 420000,00 420000,00
150101 Капітальні вкладення Реконструкція з добудовою спалень ДНЗ «Зірочка» 1300911,99 -315164,00 985747,99
150101 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза робочого проекту «Реконструкція системи опалення і гарячого водопостачання ДНЗ «Зірочка» по вул. Грушевського, 25 з переведенням на тверде паливо та під’єднання додаткового споживача Будинку техніки по пр. Незалежності 6» 190000,00 190000,00
150101 Капітальні вкладення Реконструкція системи газопостачання ДНЗ «Зірочка» 50000,00 50000,00
150101 Капітальні вкладення Реконструкція будинку колишнього гуртожитку по вул. Чорновола, 10 (експертиза документації) 20000,00 20000,00
Музей 123536,00 -98536,00 25000,00
110104 Капітальні вкладення Капітальний ремонт з гідроізоляцією підвального приміщення 98536,00 -98536,00
110104 Капітальні вкладення Придбання обладнання та інвентарю для виставкової діяльності 10000,00 10000,00
110104 Капітальні вкладення Придбання і встановлення вхідних дверей у музей 15000,00 15000,00
Т І Ц 15000,00 15000,00
250404 Капітальні вкладення Придбання спортивного цифрового табло 15000,00 15000,00
МДО 100000,00 100000,00
250404 Капітальні вкладення Придбання костюмів для учасників оркестру 100000,00 100000,00
Всього: 36032722,99 -517700,00 35515022,99

 Начальник фінансового відділу                              Надія Попович