Про створення комунального закладу «Долинський міський центр культури, спорту та туризму» Долинської міської ради

Тип документу: . № 943-33/2017 від 30.11.2017. Стан: чинний Дата публікації: 30.11.2017

РІШЕННЯ

Від 30.11.2017. № 943-33/2017
м. Долина

Про створення комунального

закладу «Долинський міський

центр культури, спорту

та туризму» Долинської міської ради

З метою задоволення потреб населення міста у змістовному дозвіллі та культурному розвитку, стимулювання та координації туристичних процесів в місті, управління ними, популяризації існуючого та створення нового туристичного продукту та забезпечення послідовного зростання темпів розвитку туризму в місті Долина, підтримки розвитку спорту і діяльності спортивно-масових та патріотичних організацій та гуртків, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Створити комунальний заклад «Долинський міський центр культури, спорту та туризму» Долинської міської ради.

2.Схвалити Статут комунального закладу «Долинський міський центр культури, спорту та туризму» Долинської міської ради (додається).

Міський голова                                             Володимир Гаразд

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Долинської міської ради
від 30.11.2017. № 943-33/2017

міський голова: ___________В.С. Гаразд

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«Долинський міський центр
культури, спорту та туризму»
Долинської міської ради
м. Долина
2017 р.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальний заклад «Долинський міський центр культури, спорту та туризму» Долинської міської ради (далі – Центр) утворений відповідно до рішення Долинської міської ради від 30.11.2017. № 943-33/2017, статті 87 Цивільного кодексу України, статей 57, 78 Господарського кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Центр заснований на комунальній власності територіальної громади міста Долина та перебуває в управлінні міської ради.
1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Долинської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями Долинського міського голови, а також цим Статутом.
1.4. Найменування закладу:
Повне найменування: Комунальний заклад «Долинський міський центр культури, спорту та туризму» Долинської міської ради
Скорочене найменування: КЗ «Долинський МЦ КСТ»
Найменування англійською мовою Municipal Enterprise «Dolyna Municipal Center of Culture, Sports and Tourism»
1.5. Юридична адреса Центру: вул. Степана Бандери 1А, м. Долина, Івано-Франківська область, Україна 77504. Центр може змінювати своє місцезнаходження відповідно до чинного законодавства України.
2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС
2.1. Центр є юридичною особою за законодавством України. Центр набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації.
2.2. Центр є неприбутковою організацією.
2.3. Центр має відокремлене майно, може виступати учасником цивільно-правових відносин, від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському або в третейському суді.
2.4. Центр має свій самостійний баланс (кошторис).
2.5. Центр має право відкривати в банківських та казначейських установах поточні та інші рахунки. Центр має право самостійно обирати банк або банки (в тому числі на території інших держав) відповідно до чинного законодавства України.
2.6. Центр має круглу печатку з власною назвою українською мовою та інші атрибути, які індивідуалізують його діяльність.
2.7. Центр може укладати відповідно з напрямками своєї статутної діяльності господарські та цивільно-правові угоди з юридичними та фізичними особами як на території України, так і за кордоном.
2.8. Центр представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських організаціях.
2.9. Центр за рішенням Засновника може бути членом інших організацій, підприємств. Центр має право на добровільних засадах засновувати або вступати в спілки, союзи, тощо, укладати з ними угоди про співробітництво і взаємодопомогу. Центр може засновувати або вступати в міжнародні громадські та інші організації, утворювати міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
2.10. Центр не відповідає за зобов’язаннями свого Засновника. Засновник не відповідають за зобов’язаннями Центру.
3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ
3.1. Метою діяльності Центру є задоволення потреб населення міста Долини та навколишнього регіону у змістовному дозвіллі та культурному розвитку, стимулювання та координації туристичних процесів в місті, управління ними, популяризації існуючого та створення нового туристичного продукту та забезпечення послідовного зростання темпів розвитку туризму в місті Долина, підтримки розвитку спорту і діяльності спортивно-масових та патріотичних організацій та гуртків.
3.2. Завдання та напрямки діяльності Центру:
 організація та проведення на міському та регіональному рівнях фізкультурно-оздоровчих, спортивних, культурно-мистецьких та туристичних заходів;
 сприяння організації та проведенню фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку населення у поєднанні масових та індивідуальних її форм;
 утримання та забезпечення належного функціонування переданих у відання фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд за місцем проживання та відпочинку населення;
 розробка та реалізація заходів з розвитку туристичної індустрії та ефективного використання рекреаційних ресурсів регіону;
 розповсюдження інформації шляхом висвітлення в друкованих та електронних засобах інформації;
 налагодження зв’язків з міжнародними організаціями у сферах статутної діяльності;
 залучення приватних інвестицій для реалізації покладених на Центр завдань;
 залучення зацікавлених організацій до виконання завдань, покладених на Центр;
 здійснення інших функцій, необхідних для виконання покладених на Центр завдань.
3.3. Центр під час виконання покладених на нього завдань:
 взаємодіє та співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, із суб’єктами сфери фізичної культури і спорту, підприємствами, установами, закладами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами;
 сприяє громадським організаціям та іншим об’єднанням громадян, діяльність яких спрямована на досягнення статутних завдань Центру;
 залучає благодійні, громадські організації, суб’єктів господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, для розвитку фізичної культури;
 співпрацює із засобами масової інформації;
 веде облік проведених заходів, готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції;
 здійснює заходи із залучення фінансової та технічної допомоги, грантів та позабюджетних коштів для підтримки діяльності Центру.
3.4. Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Центром лише після їх отримання.
4. ВЛАСНІСТЬ ТА МАЙНО ЦЕНТРУ
4.1. Центр є неприбутковою організацією, яка має у своїй власності та розпорядженні кошти й інше майно, необхідне для здійснення своєї статутної діяльності
4.2. Майно Центру належить до комунальної власності територіальної громади міста Долини та передається Центру на правах оперативного управління. Звернення стягнення на майно передане в оперативне управління за вимогою кредитора без згоди власника майна не допускається.
4.3. Центр здійснює відповідно до чинного законодавства України права власника (володіння, користування і розпорядження) щодо свого майна згідно з метою і завданням своєї діяльності та призначенням майна.
4.4. Майно Центру складається з основних фондів, обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.
4.5. Джерелами формування майна Центру є:
 майно, передане власником або уповноваженим ним органом;
 благодійні внески, пожертвування українських та іноземних фізичних та юридичних осіб, підприємств, організацій, громадян (майно, кошти в національній та іноземній валюті та інше);
 бюджетні асигнування.
4.6 Використання Центром доходів виключно для фінансування видатків на утримання організації, реалізація мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених Статутом.
4.7. Забороняється розподіл отриманих прибутків та доходів Центру серед власників, членів, працівників та інших учасників крім оплати праці, нарахування єдиного соціального внеску.
4.8. Відносини Центру з іншими фізичними та юридичними особами у всіх сферах діяльності здійснюються на основі договорів.
5. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ
5.1. Управління Центром здійснює директор. Наймання директора здійснюється міським головою шляхом укладення з ним контракту. Головний бухгалтер приймається на роботу директором на підставі строкової трудової угоди за погодженням з міським головою.
5.2. Директор відповідно до законодавства України приймає на роботу та звільняє працівників Центру відповідно до структури та штатного розпису, заохочує їх і накладає стягнення в межах трудового законодавства України.
5.3. Директор Центру:
 діє без доручення від імені Центру, представляє його інтереси у відносинах з іншими юридичними особами та громадянами, укладає договори, видає доручення, відкриває рахунки в установах банків;
 згідно з законодавством України подає на затвердження міською радою структуру Центру, складає та затверджує за погодженням з міським головою штатний розпис Центру;
 подає в установленому законодавством порядку проект річної програми діяльності на затвердження міською радою та виконує затверджену програму діяльності;
 видає накази, обов’язкові для виконання всіма працівниками трудового колективу, затверджує посадові інструкції;
 здійснює оперативне керівництво діяльністю Центру;
 вживає заходів щодо заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення;
 забезпечує ефективне використання і зберігання закріпленого за Центром майна;
 забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни та обліку;
 розпоряджається в установленому порядку коштами та майном Центру;
 затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку і інші внутрішні правила Центру;
 здійснює інші віднесені до його компетенції функції щодо управління Центром, реалізує повноваження згідно з цим Статутом.
5.4. Головний бухгалтер:
 забезпечує реалізацію облікової політики Центру;
 забезпечує ведення бухгалтерського та інших видів обліку відповідно де законодавства та внутрішніх положень Центру;
 забезпечує своєчасне складання фінансової звітності та подання її відповідним органам, директору Центру та власнику;
 несе персональну відповідальність за достовірність даних фінансової звітності.
6. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
6.1. Центр здійснює бухгалтерський, управлінський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством та надає регулярну, у встановлені терміни, відповідну звітність Власнику.
6.2. Директор Центру та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності Центру.
6.3. Ревізія та перевірки діяльності Центру проводяться власником чи уповноваженим органом за необхідності. Центр щорічно звітує на сесіях Долинської міської ради про виконану роботу.
7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ
7.1. Припинення діяльності Центру відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації за рішенням власника, а також за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України.
7.2. При припиненні діяльності Центру працівникам, які звільняються, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України.
7.3. У разі реорганізації Центру його права та обов’язки переходять до правонаступника.
7.4. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється власником або органом, що прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк заяви претензій кредиторами визначаються власником або судом.
7.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Центром. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Центру і подає його на затвердження органу, який прийняв рішення про ліквідацію.
7.6. Діяльність Центру вважається припиненою з моменту виключення його з державного реєстру України.
7.7. У разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Центру майно та кошти, що залишаються після розрахунків з бюджетом, задоволення претензій кредиторів і розрахунків з членами трудового колективу, зараховуються до міського бюджету або передається іншим неприбутковим організаціям.
8. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
8.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться виключно за рішенням Власника.
8.2. Центр зобов’язаний у встановлений чинним законодавством України строк повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесені до цього Статуту.
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Всі питання, не врегульовані цим Статутом та внутрішніми документами Центру вирішуються на підставі чинного законодавства України.
9.2. Якщо окреме положення цього Статуту буде визнане недійсним, то це не буде підставою для визнання недійсним всього Статуту. Недійсне положення замінюється положенням, що допустиме у правовому відношенні, у порядку, вказаному в розділі 8 цього Статуту.
9.3. Цей Статут набирає чинності з моменту його реєстрації у визначеному законом порядку.