Про Регламент виконавчого комітету Долинської міської ради

Тип документу: . № 14-2/2015 від 26.11.2015. Стан: чинний Дата публікації: 26.11.2015

РІШЕННЯ

Від 26.11.2015.  № 14-2/2015

м. Долина

Про Регламент виконавчого комітету

Долинської міської ради

 

 

Відповідно до статті 53 Регламенту міської ради та керуючись ст.25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада

 В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Регламент виконавчого комітету Долинської міської ради (додається).

 2. Рішення міської ради від 17.12.2010. № 50-3/2010 „Про Регламент виконавчого комітету Долинської міської ради” вважати таким, що втратило чинність.

 3. Контроль за дотриманням Регламенту покласти на Сапетну Світлану Олександрівну – керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради.

 

 Міський голова                                                                     Володимир Гаразд

 

 

 

 

Затверджено:

рішенням міської ради

від 26.11.2015. № 14-2/2015

 

РЕГЛАМЕНТ

виконавчого комітету Долинської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1.Порядок діяльності виконавчого комітету Долинської міської ради надалі – виконавчий комітет) визначається Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами, цим Регламентом.

1.2.Регламент регулює планування роботи виконавчого комітету ради, порядок підготовки і внесення питань на його засідання, процедуру прийняття рішень і контролю за їх виконанням.

1.3.Виконавчий комітет ради утворюється міською радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, міського голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

1.4.Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.

1.5.Виконавчий комітет ради утворюється у складі міського голови, заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

1.6. До складу виконавчого комітету міської ради входить також за посадою секретар міської ради.

1.7. Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова.

1.8.Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів міського місцевого бюджету.

1.9.На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 1.10. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря міської ради.

1.11.Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.12.Розподіл обов’язків між заступниками міського голови, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету проводиться за розпорядженням міського голови.

1.13. Виконавчий комітет міської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради, в тому числі:

1.13.1 попередньо розглядає проекти міської програми соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, міського бюджету;

1.13.2 координує діяльність відділів та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників.

1.14.Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником міського голови в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

1.15. Міський голова:

– організує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» роботу виконавчого комітету;

– підписує рішення виконавчого комітету;

– здійснює керівництво виконавчим комітетом;

– забезпечує виконання рішень виконавчого комітету;

-представляє виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

1.16.У разі тимчасової відсутності міського голови функції, передбачені пунктом 1.15 регламенту покладаються на одного із заступників міського голови.

 1.17. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету:

– забезпечує підготовку матеріалів на розгляд виконавчого комітету ради;

– відповідає за готовність питань до розгляду на засіданні виконавчого комітету;

– підписує протоколи засідань виконавчого комітету ради та додатки до рішень;

– забезпечує доведення рішень виконавчого комітету ради до виконавців;

– контролює виконання рішень і протокольних доручень виконавчого комітету ради;

– виконує інші обов’язки, покладені на нього міським головою або виконавчим комітетом.

У разі відсутності керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету його обов’язки, за розпорядженням міського голови, виконує один із членів виконавчого комітету ради.

1.18.Члени виконавчого комітету беруть участь у підготовці і розгляді питань на його засіданнях, можуть вносити пропозиції про розгляд питань, що входять до компетенції виконавчого комітету.

1.19. Виконавчий комітет має гербову печатку.

1.20. Засідання виконавчого комітету є відкритими і гласними. У разі необхідності виконавчий комітет може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

 Гласність роботи забезпечується шляхом публікації його рішень у “Віснику міської ради” (тижневика “Добра справа”), інших друкованих засобах інформації та на сайті міської ради.

 На засіданнях виконавчого комітету ради можуть бути присутні народні депутати України, депутати інших рівнів. При необхідності запрошуються громадяни, представники державних органів, трудових колективів, засобів масової інформації. Головуючий повідомляє членів виконавчого комітету про участь осіб, запрошених на засідання.

2. Планування роботи виконавчого комітету.

2.1.Практична діяльність виконавчого комітету організовується виходячи із затверджених планів роботи, програм економічного, соціального і культурного розвитку міста на рік.

2.2. Основою для складання планів роботи є законодавчі акти, рішення ради, визначені пріоритети у діяльності виконавчого комітету, розпорядження міського голови.

2.3. Проект плану роботи виконавчого комітету погоджений міським головою, його заступниками вноситься на розгляд виконавчого комітету керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

2.4. Контроль за виконанням плану роботи здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

 У випадку, якщо передбачені планами заходи із об’єктивних причин не можуть бути виконані у встановлений термін, працівник, якому доручено підготовка проекту рішення, не пізніше ніж у двотижневий термін інформує про це керуючого справами (секретар) виконавчого комітету.

 3. Порядок підготовки засідань виконавчого комітету.

3.1. Основною формою роботи виконавчого комітету є засідання, що проводиться не рідше одного разу в місяць.

3.2. Робота виконавчого комітету ради та діловодство ведеться державною мовою.

3.3.На засідання виконавчого комітету вноситься, як правило, питання визначені порядком денним. Додаткові питання на засідання вносяться у виключних випадках при наявності підготовлених документів. Рішення про включення додаткових питань в порядок денний приймається членами виконавчого комітету шляхом голосування.

 Пропозиції до порядку денного засідання виконавчого комітету можуть вносити міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, постійні комісії міської ради та інші члени виконавчого комітету.

Ініціювати розгляд питання на засідання виконавчого комітету з підготовкою пакету необхідних документів, можуть інші посадові особи.

3.4. Матеріали, що подаються на розгляд виконавчого комітету мають бути кваліфіковано підготовленими.

3.5. Проект рішення повинен складатись з таких частин:

– мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

– вирішальної, в якій конкретно і чітко формуються завдання, визначені виконавці і терміни виконання поставленого завдання;

– заключної, в якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу або осіб на яких накладається контроль за повним виконанням рішення.

До проекту рішення також додаються передбачені текстом додатки та всі матеріали, на які є посилання в проекті рішення, а також матеріали, які є  необхідними для прийняття такого рішення згідно з чинним законодавством, а при необхідності висновки відповідної комісії ради чи виконавчого комітету. У випадку наявності таким матеріалів в електронному вигляді в міській раді в матеріалах до проекту рішення може бути вказано посилання на ці документи.

3.6. Проект рішення попередньо візуються особою, що підготувала проект рішення, начальником відповідного відділу, юристом та профільним заступником.

 Всі проекти рішень в обов’язковому порядку подаються на візування  керуючому справами виконавчого комітету з усіма документами, які б обґрунтували необхідність прийняття такого рішення.

  При візуванні обов’язково проставляється дата візування. Відмова у візуванні не допускається.

 У разі незгоди посадова особа візує запропонований проект рішення з зауваженням та пропозиціями, виклавши їх у письмовому вигляді.

3.7. Особа, яка готує питання, зобов’язана провести обговорення проекту з зацікавленими сторонами з метою пошуку взаємоприйнятного рішення. Якщо консенсусу не досягнуто, то проект рішення із зауваженнями (пропозиціями) подається керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету для прийняття ним висновку про можливість розгляду такого проекту рішення на засіданні виконавчого комітету ради.

3.8. Для підготовки рішень з найважливіших питань життєзабезпечення міста  та управління міським господарством можуть залучатися наукові працівники, спеціалісти.

3.9. Проекти рішень з відповідними матеріалами, які будуть розглядатися на засіданні виконавчого комітету, подаються керуючому справами не пізніше, ніж за 3 дні до засідання.

 3.10. Персональна відповідальність за якість та своєчасність підготовки матеріалів на засідання виконавчого комітету покладається на посадових осіб, що їх готують.

  Контроль за ходом підготовки матеріалів здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

 3.11. Матеріали на засідання виконавчого комітету, підготовлені без віз зацікавлених сторін, з порушенням вимог діловодства та встановлених термінів не приймаються. Про причини порушення встановленого порядку посадові особи доповідають міському голові та керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету, з дозволу яких питання може бути внесене на розгляд виконавчого комітету ради.

3.12.Проект порядку денного засідання виконавчого комітету формує керуючий справами (секретар) виконавчого комітету не пізніше як за один день до засідання виконкому.

3.13. Проекти нормативно-правових актів рішень виконавчого комітету оприлюднюються не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

3.14. Явку запрошених на засідання виконавчого комітету забезпечують  працівники, які готують питання. Список запрошених додається до матеріалів.

3.15.У випадку, якщо виступаючий пропонує під час доповіді використовувати технічні засоби (відео-магнітофон, проектор, комп’ютер, тощо ) він повинен не пізніше як за один день до початку засідання виконавчого комітету ради попередити про це керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.

4. Проведення засідань виконавчого комітету.

4.1.Проведення засідань виконавчого комітету здійснює міський голова, а в разі його відсутності – один із заступників міського голови.

4.2. Головуючий на засіданні виконавчого комітету:

– відкриває, веде та закриває засідання, оголошує перерви в засіданнях;

– організовує розгляд питань;

– надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного доповідача;

– забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

– вносить зміни до проектів рішень з врахуванням висловлених пропозицій в ході обговорення.

4.3. Засідання виконавчого комітету відкривається і є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Якщо відкриття неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості членів виконавчого комітету, головуючий відкладає відкриття засідання на одну годину або переносить засідання на інший день.

4.4. У засіданні виконавчого комітету бере участь юрист міської ради, а також при розгляді конкретних питань керівники відділів, причетні до підготовки даного питання.

4.5. На засіданні мають право бути присутніми представники засобів масової інформації та інші громадяни, вільний доступ яких на засідання виконавчого комітету гарантується п.4 ч.1.ст.3 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4.6. Порядок обговорення питання складається з:

– доповіді (співдоповіді), інформації;

– запитань і відповідей по них;

– обговорення;

– заключного слова доповідача і співдоповідача;

– редагування проекту рішення та прийняття рішення шляхом голосування.

4.7. На засіданні виконавчого комітету час для доповіді визначається як правило в межах до 5 хвилин та 20 хвилин при розгляді основного питання порядку денного; для співдоповідей, виступів при обговоренні заключного слова – до 5 хвилин; для довідок, внесення (при потребі) поправок – до 3 хвилин. Перерви можуть оголошуватися після кожних двох годин роботи до 15 хвилин.

  У разі необхідності головуючий на засіданні може на прохання окремого промовця та за згодою більшості членів виконавчого комітету ради продовжити йому час для виступу.

 Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання і головуючий на засіданні вважає, що виконавчий комітет отримав з цього питання достатню інформацію, він може звернутись до промовця з пропозицією скоротити виступ або припинити його.

4.8. Учасники засідання та особи, запрошені на засідання з окремих питань, з дозволу головуючого після виступів членів виконавчого комітету можуть брати участь в обговоренні питань, вносити пропозиції, давати довідки стосовно обговорюваних питань.

  Дебати припиняються за пропозицією головуючого.

Пропозиції та зауваження, висловлені в ході обговорення (дебатів), фіксуються у протоколі засідання для розгляду їх при доопрацюванні проекту рішення.

  Особи, запрошені на засідання виконавчого комітету ради з окремих питань, після закінчення обговорення цих питань, у подальшій роботі виконавчого комітету участі не беруть.

4.9. Після обговорення, заключного слова доповідача і співдоповідача головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.

  На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відкликані членами виконавчого комітету.

  Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити її на голосування, якщо запропонований ним текст сформований нечітко, не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням.

  Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитись на голосування, повинні оголошуватися, при цьому називається ініціатор внесення тексту.

  Перед голосуванням кількох пропозицій чи поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо.

4.10. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, яке буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, пропонує провести голосування щодо нього.

4.11. Рішення приймається відкритим, поіменним, або таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

  Рішення про проведення відкритого, поіменного або таємного голосування приймається за пропозицію міського голови або не менше, як третини членів виконавчого комітету, присутніх на засіданні.

4.12. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.

4.13.Засідання виконавчого комітету протоколюються. Ведення протоколу здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та керуючим справами (секретар) виконавчого комітету не пізніше, як через 10 днів після засідання. У протоколі зазначаються: дата, час і місце проведення засідання, кількість членів виконавчого комітету присутніх на засіданні, питання порядку денного, прізвища головуючого на засіданні і виступаючих, всі внесені на голосування питання і пропозиції, результати голосування щодо рішень, підписи головуючого на засіданні та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.

4.14. Офіційне повідомлення засобам масової інформації про порядок денний, час і місце проведення засідання виконавчий комітету, розглянуті питання і прийняті рішення подає керуючий справами виконавчого комітету за погодженням з міським головою.

 5. Акти виконавчого комітету.

5.1. Виконавчий комітет в межах своєї компетенції приймає акт нормативного характеру – рішення.

 Рішення виконавчого комітету набирає чинності з моменту його прийняття, якщо виконавчим комітетом не встановлено іншого терміну введення в дію.

Рішення виконавчого комітету, які мають нормативно-правовий характер набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення в засобах масової інформації.

5.2.Рішення, прийняті на засіданні виконавчого комітету з доповненнями і зауваженнями до поданого проекту, передаються для остаточного доопрацювання або коректування працівникам, які готували проект рішення.

  На доопрацювання проектів відводиться 2 робочі дні.

5.3. Якщо в процесі доопрацювання проект рішення зазнав докорінних змін, він має бути повторно візований згідно п. 3.6.

 Якщо при доопрацюванні проекту рішення внесені уточнення та поправки, ще не змінюють його суті, то такий проект рішення візують юрист міської ради та керуючий справами (секретар) виконавчого комітету. У цьому випадку до оригіналу рішення додається завізований проект рішення, внесений на розгляд виконавчого комітету.

5.4. Доопрацьований проект рішення подається на підпис міському голові.

5.5. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд ради.

5.6.Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані радою.

5.7. Рішення виконавчого комітету оприлюднюються у засобах масової інформації, зокрема на офіційному сайті міської ради з врахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.7.1. Рішення виконавчого комітету оприлюднюються на офіційному сайті міської ради в 5 днів з моменту їх затвердження, що передбачено в ч.2 ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

5.8. З ініціативи виконавчих органів ради виконавчий комітет має право вносити зміни, доповнення, визнавати такими, що втратили чинність, а також відмінити раніше прийняті рішення.

5.9. Рішення виконавчого комітету з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними у судовому порядку.

 6. Контрольні повноваження виконавчого комітету та порядок їх здійснення.

 6.1. Контроль за виконанням рішень, протокольних доручень, здійснює міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, постійні комісії міської ради.

  Відповідальність за виконання рішень, протокольних доручень, несуть особи, вказані в цих документах.

 6.2. Основними методами здійснення контролю за виконанням документів (рішень, протокольних доручень) є:

– постійний контроль за дотриманням термінів виконання, передбачених у документах заходів;

– періодичне проведення на місцях перевірки стану їх виконання та інформування про результати перевірок керівництва виконавчого комітету.

6.3.Організаційно-технічний контроль за виконанням рішень міської ради, виконавчого комітету та інших документів, протокольних доручень здійснює посадова особа міської ради, на яку покладено ці обов’язки.

 6.4.Виконавчі органи ради, підприємства, установи і організації інформують виконавчий комітет про хід виконання документів у встановлені терміни.

Інформації про хід виконання документів виконавчого комітету скеровуються посадовій особі, яка веде питання контролю для узагальнення, після чого матеріали направляються керуючому справами виконавчого комітету.

6.5.Термін виконання документа може бути продовжений міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету. Продовження строку виконання повинно бути оформлено не пізніше ніж за 2-3 дні до закінчення терміну виконання, якщо у процесі виконання з’ясувалося, що виконати документ у визначений термін неможливо.

Виконавець готує на розгляд цих посадових осіб пропозиції (пояснення) щодо необхідності продовження терміну виконання, або зняття з контролю документа.

Про порушення термінів підготовки проектів рішень виконавчого комітету, виконання прийнятих рішень виконавчого комітету, протокольних доручень, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету інформує про це міського голову.

Не виконання вимог цього Регламенту щодо підготовки проектів рішень, невиконання прийнятих рішень і протокольних доручень без поважних причин є підставою для позбавлення винної особи премії, відповідно до Положення про преміювання.

6.6. Документ вважається виконаним лише тоді, коли вирішені всі поставлені у ньому питання.

 6.7. Документи з усіма матеріалами зберігаються у керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.