Про постійні комісії Долинської міської ради

Тип документу: . № 8-1/2015 від 11.11.2015. Стан: чинний Дата публікації: 11.11.2015

РІШЕННЯ

 

Від 11.11.2015. № 8-1/2015

м. Долина

 

Про постійні комісії
Долинської міської ради

 

 

Відповідно до частини 15 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Утворити постійні комісії міської ради:

– мандатна, з питань депутатської діяльності та етики, соціального захисту, законності та правопорядку;

– з питань планування, бюджету, майна та власності;

– з питань промисловості, підприємництва, інвестицій, містобудування та архітектури;

– з питань освіти, охорони здоров’я, культури, національного і духовного відродження, туризму, фізичної культури та спорту;

– з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології;

– з питань землекористування та земельних відносин.

2. Затвердити Положення про постійні комісії Долинської міської ради (додається).

3. Контроль за дотриманням Положення покласти на голів відповідних комісій міської ради.

Міський голова                                                                    Володимир Гаразд

Затверджено:

рішенням міської ради

від 11.11.2015. № 8-1/2015

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Долинської міської ради

 

1. Мандатна, з питань депутатської діяльності та етики, соціального захисту, законності та правопорядку.

2. З питань планування, бюджету, майна та власності.

3. З питань промисловості, підприємництва, інвестицій, містобудування та архітектури.

4. З питань освіти, охорони здоров’я, культури, національного і духовного відродження, туризму, фізичної культури та спорту.

5. З питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології.

6. З питань землекористування та земельних відносин.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         1.1. Це положення розроблено відповідно до ч.15 ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

         1.2. Постійні комісії є органом ради, що обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання здійснення контролю за виконанням рішення ради та поданих ними рекомендацій, а також виконання доручень міського голови, секретаря ради виходячи з їх повноважень.

         1.3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

         1.4. До складу комісій не може входити секретар міської ради.

         1.5. Комісії є підзвітні раді та відповідальні перед нею.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЙ

         2.1. Організація роботи комісій покладається на голів комісій.

         2.2. Голова комісії:

– скликає і веде засідання комісій, дає доручення членам комісій (як усні, так і письмові), представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії;

         – підписує відповіді фізичним та юридичним особам, вимагає усунення порушень Закону від осіб, які їх допустили або звертаються до вищестоящих органів чи посадових осіб, які правомочні усунути порушення.

         – за дорученням міського голови представляє раду у відносинах з державними органами, об’єднаннями громадян, адміністраціями підприємств, установ, організацій, тощо.

         2.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар комісії.

         2.4. Заступник голови комісії та секретар комісії обираються із числа членів комісії.

         2.5. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

         2.6. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

         2.7. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісія повинна бути повідомлена у встановлений нею строк, або строк, встановлений законодавством України.

         2.8. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості та спеціалістів.

         2.9. Питання, які належать до відання кількох комісій міської ради, можуть, за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря ради, розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ

 

         3.1. Комісія здійснює попередній, поточний і подальший контроль за дотриманням та реалізацією Конституції і Законів України на засадах обґрунтованості, гласності, об’єктивності в межах повноважень, визначених цим Положенням та Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими Законами України.

4. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

4.1. Мандатна, з питань депутатської діяльності та етики, соціального захисту, законності та правопорядку.

 

         4.1.1 комісія за дорученням ради, міського голови, секретаря ради:

– або письмовим зверненням депутата розглядає питання, пов’язані з депутатською діяльністю та додержанням норм депутатської етики, готує висновки і проекти рішень з цих питань.

– попередньо розглядає та вивчає питання про стан боротьби із злочинністю та охорони громадського порядку, питання соціального захисту, готує висновки і проекти рішень з цих питань;

         – розглядає та подає раді висновки і проекти рішень з питань щодо соціального захисту громадян;

         – вивчає доцільність та ефективність дій міської ради, її посадових осіб з питань віднесених до компетенції комісії, готує та подає відповідні проекти рішень, (висновки) на розгляд міської ради;

         – звертається до кваліфікаційної комісії суддів про порушення дисциплінарного провадження щодо судді, який допускає вчинки та будь-які дії, що можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності;

         – може звертатись з клопотанням до суду, прокуратури про перегляд в порядку нагляду справ згідно із чинним законодавством України;

         – здійснює контроль за виконанням міських програм соціального і правового захисту ветеранів та учасників війни, учасників бойових дій;

         – сприяє та здійснює контроль за правильністю призначення державних допомог сім’ям з дітьми та малозабезпеченим громадянам;

         – подає рекомендації раді про утворення власних фондів соціальної допомоги та порядок і умови витрачання коштів цих фондів;

         – здійснює контроль за грошовими виплатами з цих фондів;

         – попередньо розглядає та готує висновки і пропозиції щодо проектів рішень, які вносяться іншими суб’єктами чи з власної ініціативи на розгляд ради;

         – попередньо обговорює кандидатури посадових осіб, які відповідно до Конституції та Законів України обираються, призначаються або затверджуються міською радою, заслуховує та готує для розгляду міської ради відповідні висновки щодо цих кандидатур;

         – взаємодіє з органами прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки, державної контрольно-ревізійною службою, іншими контролюючими органами, установами та організаціями;

         – здійснює відповідно до законодавства контроль та подає свої висновки з питань житлового законодавства, приватизації, комунальних та інших послуг населенню в межах повноважень, визначених законом України;

– дає консультації та юридичні висновки органам самоорганізації населення, об’єднанням громадян, тощо;

– сприяє дотриманню вимог законодавства з питань реабілітації жертв політичних репресій в Україні, подає свої рекомендації з цих питань;

– при необхідності розглядає звернення громадян щодо дотримання законності при організаційно-правових основах боротьби з організованою злочинністю, попереднього ув’язнення оперативно-розшукової діяльності, боротьбі з корупцією тощо;

– попередньо розглядає подання та протести прокурора, готує по них відповідні матеріали;

         – здійснює контроль за дотриманням і реалізацією Конституції та Законів України, інших нормативних актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України;

– розглядає інші питання, які відносяться до її відання.

         4.1.2 повноваженнями комісії є:

         – підготовка висновків з питань дострокового припинення повноважень депутатів ради;

         – здійснювати аналіз роботи депутатів в роботі сесій ради, постійних комісій ради, до складу яких їх обрано;

         – розгляд інших питань, які відносяться до її відання;

         – подання пропозицій з цих питань міському голові, секретарю ради або раді.

4.2. З питань планування, бюджету, майна та власності.

 

         4.2.1 комісія за дорученням ради, або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти міського бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку, звіти про виконання бюджету, про використання комунальної власності та майна міста, готує висновки та проекти рішень з цих питань;

         – здійснює контроль за виконанням рішень ради та делегованих повноважень виконавчому комітету в межах своєї компетенції.

         4.2.2 комісія за дорученням ради, міського голови, секретаря ради або з власної ініціативи:

         – здійснює контроль за своєчасним виконанням доходної та видаткової частин міського бюджету, витрачанням бюджетних коштів, у тому числі фондів (включаючи валютні), за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням;

         – здійснює контроль за використанням позабюджетних коштів;

– здійснює контроль за законністю руху коштів міського бюджету в банківських установах;

– здійснює контроль за використанням комунальної власності та майна міста, вносить свої пропозиції щодо управління комунальної власності та майна спільної власності територіальних громад району та області;

         – регулярно інформує міську раду про стан справ з питань, що належать до її компетенції.

         4.2.3 комісія по питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному цим Положенням і Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” іншими Законами, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали та документи.

4.3. З питань промисловості, підприємництва, інвестицій,

містобудування та архітектури.

 

         4.3.1 комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання про стан та розвиток промисловості, підприємництва, транспорту та залучення інвестицій, про стан і розвиток містобудування, будівельної індустрії, мережі доріг, архітектури, готує проекти рішень з цих питань.

         4.3.2 комісія за дорученням ради, міського голови, секретаря ради або з власної ініціативи:

         – розглядає і подає висновки раді щодо роботи підприємств, закладів торгівлі, громадського харчування і побутового та транспортного обслуговування населення, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;

         – розглядає та вносить пропозиції щодо планів і програм розвитку підприємництва в місті, залучення інвестицій;

         – розглядає та подає висновки і проекти рішень раді щодо питань містобудування та архітектури;

– розглядає та подає висновки і проекти рішень раді щодо питань стану, ремонту та розвитку автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення);

– розглядає та подає пропозиції власникам, проекти рішень раді щодо питань стану та ремонту відомчих (технологічних) автомобільних доріг на території міста Долини;

         – сприяє залученню підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності до участі в розвитку будівництва, виробництва будівельних матеріалів, транспортного обслуговування населення;

         – регулярно інформує раду про хід виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Долини в межах своєї компетенції;

         – здійснює контроль за виконанням рішень міської ради та делегованих виконавчому комітету повноважень;

         – розглядає інші питання які відносяться до її відання.

 

4.4. З питань освіти, охорони здоров’я, культури, національного і духовного відродження, туризму, фізичної культури та спорту

 

         4.4.1 комісія за дорученням ради або за власною ініціативою:

         – попередньо розглядає та вивчає питання охорони здоров’я, туризму, галузі освіти в межах її компетенції, фізичної культури і спорту, музейної справи надає свої рекомендації щодо їх розвитку, готує висновки і проекти рішень з цих питань.

         4.4.2 комісія за дорученням ради, міського голови, секретаря ради або з власної ініціативи:

– розглядає та вивчає питання виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, задоволення їх інтересів;

– подає пропозиції щодо забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому учнів;

– розглядає питання соціального захисту працівників освіти, культури, охорони здоров’я, дітей, учнівської молоді;

         – здійснює контроль за розвитком мережі закладів освіти та культури, охорони здоров’я, зміцнення їх матеріальної бази;

         – бере участь в організації навчально-методичного забезпечення закладів освіти, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовки та атестації;

         – здійснює контроль за координацією дій педагогічних, виробничих колективів, сім’ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей;

– здійснює контроль за дотриманням вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, атестацією закладів освіти, що перебувають у комунальній власності;

– сприяє розвитку видів спорту, туризму здійснює контроль за реалізацією заходів з цих питань;

         – сприяє розвитку  шкіл естетичного виховання;

         – сприяє відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

         – взаємодіє із засобами масової інформації;

         – розглядає інші питання, які відносяться до її відання.

4.5. З питань житлово-комунального господарства,

 благоустрою та екології.

4.5.1 комісія за дорученням ради або за власною ініціативою:

– попередньо розглядає та вивчає питання житлово-комунального господарства та благоустрою, стану екології та раціонального природокористування, готує висновки і проекти рішень з цих питань;

– здійснює контроль за державною реалізацією екологічної політики;

– попередньо розглядає та погоджує питання щодо розміщення на території міста нових підприємств, установ і організацій;

– розглядає та подає висновки і проекти рішень раді щодо питань стану, ремонту та розвитку вулиць і доріг міста Долини;

– попередньо розглядає та погоджує питання комунальних послуг та тарифної політики;

– здійснює контроль за роботою комунальних підприємств міської ради;

– розглядає і подає висновки та проекти рішень раді щодо питань, житлово-комунального господарства та благоустрою.

         4.5.2 комісія за дорученням ради, міського голови, секретаря ради або з власної ініціативи:

– організовує вивчення населенням міста норм охорони навколишнього природного середовища;

– подає висновки щодо створення і визначення статусу позабюджетних, резервних, в тому числі і валютних фондів для фінансування програм та інших заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

– організовує в разі необхідності проведення екологічної експертизи;

– розглядає проекти міських програм охорони довкілля;

– інформує населення про стан навколишнього природного середовища;

– здійснює контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

– подає висновки та пропозиції щодо здійснення заходів по захисту та відновленню природних ресурсів;

– розглядає проекти туристичних маршрутів по місту;

– сприяє поліпшенню житлово-комунального обслуговування населення, покращенню благоустрою міста;

– вирішує інші питання, які віднесені до відання міської ради та комісії.

4.6. З питань землекористування та земельних відносин

 

         4.6.1 комісія за дорученням ради або за власною ініціативою:

         – попередньо розглядає та бере участь у вирішенні земельних спорів, створює умови для соціального використання і охорони земель, розвитку всіх форм власності на землю і господарювання, збереження та відтворення родючості ґрунтів, готує висновки і проекти рішень з цих питань;

         – попередньо розглядає, здійснює контроль та подає висновки з питань, які безпосередньо розглядаються радою і визначені в Земельному кодексі України, та інших законодавчих актах;

         4.6.2 комісія за дорученням ради, міського голови, секретаря ради або з власної ініціативи:

         – розглядає питання фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, ведення державного земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель;

         – розглядає питання про надання пільг щодо плати за землю;

         – подає пропозиції щодо використання земель водного фонду;

         – розглядає інші питання, які відносяться до її відання.

5. ПРАВА ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

         Постійні комісії мають право:

         5.1. Оприлюднювати через засоби масової інформації, до внесення на розгляд міської ради, проекти рішень, що належать до їх компетенції та звертатись до наукових установ, організацій, громадян їх об’єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.

         5.2. Заслуховувати посадових осіб підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, з питань, що належать до їх компетенції.

         Посадові особи зобов’язані прибути на їх засідання та дати роз’яснення щодо питань, які розглядається комісією в порядку виконання контрольних повноважень комісії. За нез’явлення на засідання комісії надання недостовірної, неповної інформації відмову надати інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Це Положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

         5.3. Вносити пропозиції і поправки під час розгляду проекту рішення ради на своєму засіданні, або вносити альтернативні проекти.

         5.4. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій та готувати їх на розгляд міської ради.

         5.5. Вносити пропозиції, щодо заслуховування на сесії міської ради звіту посадових осіб міської ради про їх роботу в цілому або з окремих питань.

         5.6. Тлумачити окремі положення рішень міської ради, давати їх роз’яснення та порядок їх застосування з питань віднесених до їх відань.

         5.7. Мають право виступати на пленарних засіданнях із співдоповідями по питаннях віднесених до їх компетенції.

6. ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

         6.1. Готувати проекти рішень міської ради для розгляду на пленарних засіданнях ради, здійснювати попередній їх розгляд.

         6.2. Звітувати перед міською радою про свою роботу.

         6.3. Своєчасно виконувати доручення міської ради, міського голови, секретаря ради з питань що належать до їх відання, інформувати про хід їх виконання.

         6.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян з врахуванням вимог Закону України “Про звернення громадян”.