Про міський бюджет на 2017 рік

Тип документу: . № 568-20/2016 від 23.12.2016. Стан: нечинний Дата публікації: 23.12.2016

РІШЕННЯ

Від 23.12.2016. № 568-20/2016

м. Долина

Про міський бюджет на 2017 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», діючи від імені та в інтересах територіальної громади міста, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Визначити на 2017 рік:

-доходи міського бюджету  у сумі 86593569,00 грн, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету 84949600,00 грн, спеціального фонду міського бюджету  1643969,00 грн згідно з додатком 1 цього рішення;

-видатки міського бюджету у сумі 86143569,00 грн, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету 57949600,00 грн, видатки спеціального фонду міського бюджету 28193969,00 грн ;

-профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 27000000,00 грн та дефіцит спеціального фонду міського бюджету – 27000000,00 грн згідно з додатком 2 до цього рішення.

2.Затвердити бюджетні призначення розпорядникам та одержувачам коштів міського бюджету на 2017 рік в сумі 63971969,00 грн, у тому числі по загальному фонду 35778000,00 грн, по спеціальному 28193969,00 грн згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету в сумі 50000,00 грн.

4.Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету в сумі 100000,00 грн.

6.Затвердити перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік на:

– оплата праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню.

7.Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (згідно з додатком 4 до цього рішення.

Використання коштів бюджету розвитку здійснюється відповідно до пункту 3 статті 71 Бюджетного кодексу України.

8.Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на загальну суму 8460800,00 грн згідно з додатком 5 до цього рішення.

9.Головному розпоряднику коштів міського бюджету забезпечувати в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10.Установити, що до доходів загального фонду міського бюджету на 2017 рік належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

11.Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які  передаються з іншої частини бюджету.

12.Затвердити джерела фінансування міського бюджету (додаток 2).

13.Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України:

-у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ за обґрунтованим поданням розпорядників нижчого рівня та одержувачів коштів міського бюджету здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисі, в розрізі кодів економічної класифікації бюджету.

14.Надати право фінансовому відділу міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності протягом 2017 року в міжсесійний період, здійснювати внесення змін до доходів та видатків міського бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій з подальшим затвердженням на сесії міської ради.

15.Надати право фінансовому відділу міської ради при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації проводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування міського бюджету.

16.Надати дозвіл міській раді на отримання відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України:

-позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

17.Затвердити норму харчування дітей дошкільного віку на 1 дитину в день в розмірі :

– старший вік – 30,0 грн;

– ясельний вік – 19,0 грн.;

– учнів загальноосвітніх закладів у розмірі:

– учні пільгових категорій – 10,00 грн;

– дітей-сиріт – 12,00 грн.

17.1.Згідно ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту»(із змінами) встановити, що батьки вносять плату за харчування дітей в дошкільному закладі в розмірі 60 відсотків вартості харчування:

-старший вік –18,00 грн за 1 дитино-день перебування в дошкільному закладі;

-ясельний вік – 11,40 грн за 1 дитино-день перебування в дошкільному закладі.

17.2.Звільнити від плати за харчування батьків, або осіб, які їх замінюють:

17.2.1у сім’ях в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму;

17.2.2військовослужбовців (резервісти, військовозобов’язані) та працівників збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної   служби   України,   осіб   рядового,   начальницького   складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством;

17.2.3 батьків, або осіб, які їх замінюють у випадку смерті одного чи двох батьків дитини, що відносяться до категорії осіб зазначених в п. 17.2.2;

17.2.4батьків дітей потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

17.2.5батьків дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку (логопедичних груп).

17.2.6батьків, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

17.3.Зменшити на 50 відсотків розмір плати для батьків, у сім’ях яких є троє і більше дітей віком до 18 років.

17.4.До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

18.Установити, що внесення змін до цього рішення проводиться у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

19.Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

20.Рішення міської ради від 28.12.2015 № 93-4/2015 «Про міський бюджет на 2016 рік» вважати таким, що втратило чинність.

21.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності (Роман Михнич).

Міський голова                                                           Володимир Гаразд

                                                                          Додаток 1 до рішення міської ради

від 23.12.2016. № 568-20/2016

Доходи міського бюджету на 2017 рік

(грн)

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Податкові надходження 60595000,00 210000,00 60805000,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 15000,00 15000,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, нафтопродукти, скраплений газ) 11000000,00 11000000,00
18000000 Місцеві податки і збори 49580000,00 49580000,00
18010000 Податок на  майно 39573000,00 39573000,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянк юр.ос. вл.жит. нер. 8000,00 8000,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки фіз.ос. вл.жит. нер 60000,00 60000,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки фіз.ос. вл.неж. нер. 600000,00 600000,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянкиюр.ос. вл.неж. нер. 1132000,00 1132000,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 2100000,00 2100000,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 33875000,00 33875000,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 40000,00 40000,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1700000,00 1700000,00
18011000 Транспортний податок фіз..ос. 40000,00 40000,00
18011100 Транспортний податок юр.ос. 18000,00 18000,00
18030000 Туристичний збір 7000,00 7000,00
18030100 Туристичний збір сплачений юридичними особами 1000,00 1000,00
1 2 3 4 5 6
18030200 Туристичний збір сплачений фізичними особами 6000,00 6000,00
18050000 Єдиний податок 10000000,00 10000000,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 4000000,00 4000000,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 6000000,00 6000000,00
19010000 Екологічний податок 210000,00 210000,00
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 200000,00 200000,00
19010200 «-« від скидів у водні об’єкти 5000,00 5000,00
19010300 «-« у відведені місця 5000,00 5000,00
20000000 Неподаткові надходження 2183000,00 1433969,00 3616969,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 8000,00 8000,00
21010300 Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств 6000,00 6000,00
21081100 Адмін. штрафи та інші санкції 2000,00 2000,00
22000000 Адміністративні збори та платежі 2160000,00 2160000,00
22012500 Плата за надання інших адмінпослуг 950000,00 950000,00
22080400 Орендна плата за користування майном ком. власності 300000,00 300000,00
22090000 Державне мито 910000,00 910000,00
22090100 Держ. мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів 35000,00 35000,00
22090400 Держ. мито, пов’язане з видачею закордонних паспортів 875000,00 875000,00
24000000 Інші неподаткові надходження 15000,00 15000,00
24060000 Інші надходження 15000,00 15000,00
24060300 Інші надходження 15000,00 15000,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ 1083969,00 1083969,00
25010000 Власні надходження бюджетних установ 1083969,00 1083969,00
30000000 Доходи від операцій з капіталом 200000,00 200000,00 200000,00
31030000 Надходження від відчуження майна 100000,00 100000,00 100000,00
33010100 Надходження від продажу земельних ділянок до розмежування 100000,00 100000,00 100000,00
1 2 3 4 5 6
50000000 Цільові фонди 150000,00 150000,00 150000,00
50110000 Цільовий фонд, утворений міською радою 150000,00 150000,00 150000,00
41035000 Інші субвенції (субвенція районного бюджету на фінансування видатків дошкільної освіти) 22171600,00 22171600,00
Всього доходів без урахування трансфертів 62778000,00 1643969,00 350000,00 64421969,00
Всього доходів 84949600,00 1643969,00 350000,00 86593569,00

Начальник фінансового відділу                                  Надія Попович

                                                                                                                                                                 Додаток 2 до рішення міської ради                                               

                                                                                                                                               від 23.12.2016. № 568-20/2016

Джерела фінансування міського бюджету на 2017 рік

                                               (грн)

Найменування Код функції Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
всього у т.ч. бюджет розвитку
Фінансування бюджету за типом кредитора
Внутрішнє фінансування 200000 -27000000,00 27000000,00 27000000,00
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 208000 -27000000,00 27000000,00 27000000,00
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) 208400 -27000000,00 27000000,00 27000000,00
Разом коштів, отриманих за типом кредитора -27000000,00 27000000,00 27000000,00
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання
Фінансування за борговими операціями 400000
Погашення 402000
Зовнішні зобов’язання 402200 -450000,00 -450000,00 -450000,00
Довгострокові зобов’язання 402201
Середньострокові зобов’язання 402202 -450000,00 -450000,00 -450000,00
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 -27000000,00 27000000,00 27000000,000
Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання -27000000,00 26550000,00 26550000,00 26550000,00

Начальник фінансового відділу                                    Надія Попович

                                                                                                                                                                 Додаток 3 до рішення міської ради                                               

                                                                                                                                               від 23.12.2016. № 568-20/2016

 РОЗПОДІЛ

видатків міського бюджету на 2017 рік

 грн

Код програм-ної класиці-кації видатків та кредиту-вання місцевих бюджетів КодТПКВМБ/ТКВКБМС Код ФКВКБ Найменування головного розпо-рядника, відпові-дального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою ТПКВКМБ/ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд  
Всього з них Всього видатки спожи-вання з них видат-ки роз-витку з них  
оплата праці комунальні послугита енергоносії оплата праці Комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Міська рада
0170 0111 Органи місцевого самоврядування 9470400 7244200 135000 950000 0 0 0 950000 950000 10420400
1010 0910 Дошкільні заклади освіти 22475800 14618600 2572700 1066967 1026967 0 0 40000 40000 23542767
1020 0921 Школа-дитячий садок 1701800 900000 390100 67002 57002 0 0 10000 10000 1768802
1801 0990 Інші освітні програми (Обдаровані діти) 75000 0 0 0 0 0 0 0 0 75000
3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 250000
6021 0610 Капітальний ремонт житлового фонду 0 0 2500000 0 0 0 2500000 2500000 2500000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 15549000 0 0 6200000 0 0 0 6200000 6200000 21749000
4040 0829 Видатки на заходи, передбачені держав-ними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва 1157800 0 0 0 0 0 0 0 0 1157800
6310 0490 Капітальні вкладення  Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 0 0 0 11200000 0 0 0 11200000 11200000 11200000
6430 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 1341800 0 0 4350000 0 0 0 4350000 4350000 5691800
7700 0540 Інші природоохоронні заходи 0 0 0 210000 0 0 0 0 0 210000
9010 0170 Обслуговування боргу 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 100000
9100 Цільові фонди 0 0 0 150000 0 0 0 150000 150000 150000
8010 0133 Резервний фонд 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 100000
8601 0133 Програма діяльності КП УКМ 900960 0 0 1500000 0 0 0 1500000 1500000 2400960
8602 0133 Програма діяльності КП “Арка” 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000
8603 0133 Програма діяльності КЗ Муніципальний духовий оркестр 534540 0 0 0 0 0 0 0 0 534540
8604 0133 Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування 1203200 0 0 0 0 0 0 0 0 1203200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8605 0133 Програма діяльності “Долина-Івест” 601800 0 0 0 0 0 0 0 0 601800
8606 0133 Програма діяльності “Благодійний фонд” 542500 0 0 0 0 0 0 0 0 542500
8607 0133 Програма  діяльності ТІЦ 450000 0 0 0 0 0 0 0 0 450000
8608 0133 Програма Енергозбереження 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 50000
8609 0133 Програма розвитку футболу 320000 0 0 0 0 0 0 0 0 320000
8610 0133 Програма громадських ініціатив 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 100000
8611 0133 Програма електронного врядування 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 300000
8612 0133 Програма компенсації витрат за пільгові перевезення 225000 225000
8613 0133 Програма участі депутатського корпусу в соціально-економічному розвитку 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 300000
Всього 579496000 22762800 3097800 28193969 1083969 0 0 26900000 26900000 86143569

Начальник фінансового відділу                                   Надія Попович

                                                                                                                                                               Додаток 4 до рішення міської ради                                                

                                                                                                                                           від 23.12.2016. № 568-20/2016

Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника, одержувача коштів Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації , тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності будівництва об’єктів на майбутні роки Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік
Код тимчасової класифікації видатків  
1 2 3 4 5 6 7
01 Міська рада 3000000,00
0170 Капітальні вкладення Придбання обладнання та оргтехніки для апарату міської ради 50000,00
0170 Капітальні вкладення Придбання службових автомобілів 900000,00
1010 Капітальні вкладення Придбання обладнання та основних засобів для ДНЗ 40000,00
1020 Капітальні вкладення Придбання обладнання та основних засобів для НВК №2 10000,00
6310 Капітальні вкладення Реконструкція приміщення комунальної власності Грушевського 26б, під бальнеологічний центр (співфінансування проекту ДФРР) 2000000,00
КП Комунгосп 14800000,00
6060 Капітальні вкладення Капітальний ремонт пішохідних доріжок 2500000,00
1 2 3 4 5 6 7
6060 Капітальні вкладення Капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж 500000,00
6060 Капітальні вкладення Капітальний ремонт  мереж вуличного освітлення 700000,00
6060 Капітальні вкладення Капітальний ремонт пішохідного огородження та інших огорож по місту 500000,00
6060 Капітальні вкладення Капітальний ремонт пішохідних містків по містку 100000,00
6060 Капітальні вкладення Придбання комунальної техніки , обладнання та устаткування 1500000,00
6060 Капітальні вкладення Придбання обладнання для облаштування системи відеонагляду, оповіщення та WiFiзон по місту 200000,00
6060 Капітальні вкладення Придбання елементів дитячих та спортивних майданчиків 200000,00
6310 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектної документації у сфері будівництва 100000,00
6310 Капітальні вкладення Будівництво колектора фекальної каналізації по вул. Івасюка-Шептицького 2000000,00
6310 Капітальні вкладення Реконструкція будівлі спортивного павільйону на стадіоні “Нафтовик” 2000000,00
6650 Капітальні вкладення Капітальний ремонт доріг 4350000,00
9230 Капітальні вкладення Капітальний ремонт мереж ливневого водовідведення (цільовий фонд) 150000,00
КП УКМ 8100000,00
6021 Капітальні вкладення Капітальний ремонт житлового фонду (згідно додатку 1 до програми КП УКМ) 500000,00
1 2 3 4 5 6 7
6021 Капітальні вкладення Капітальний ремонт житлового фонду (співфінансування ЄС) 1500000,00
6310 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектної документації у сфері реконструкції 100000,00
6310 Капітальні вкладення Реконструкція системи опалення ДНЗ Зірочка” з приєднанням Будинку техніки 4000000,00
6310 Капітальні вкладення Реконструкція з добудовою ДНЗ “Зірочка” 500000,00
8601 Капітальні вкладення Капітальний ремонт приміщень, мереж та об’єктів благоустрою комунальної власності 1500000,00
КП Долина-Інвест 1000000,00
6310 Капітальні вкладення Будівництво свердловини для видобутку соляної ропи (проектування , будівництво, оплата спецдозволу) 1000000,00
ВСЬОГО: 26900000,00

Начальник фінансового відділу                                    Надія Попович

                                                                                                                        Додаток 5 до рішення міської ради

                                                                                                                                               від 23.12.2016. № 568-20/2016

Перелік місцевих  програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету  у 2017 році

    (грн)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КодТПКВКМБ/ТКВКБМС КодФКВКБ Найменування головного розпорядника,відповідального виконавця бюджетної програми Найменування місцевої програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом, сума
1 2 3 4 5 6 7 8
1801 0990 Міська рада Обдаровані діти 75000           – 75000
4040 0829 Краєзнавчий музей «Бойківщина Розвитку культури і мистецтва 1157800 1157800
8601 0133 КП «УКМ» Підтримки діяльності КП «УКМ» 900960 1500000 2400960
8602 0133 КП «Арка» Підтримки діяльності КП «Арка» 200000 200000
8603 0133 КЗ «МДО» Підтримки діяльності КЗ «Муніципальний духовий оркестр» 534540 534540
8604 0133 Міська рада Підтримки розвитку місцевого самоврядування 1203200 1203200
8605 0133 КП «Долина-Інвест» Підтримки діяльності КП «Долина-Інвест» 601800 601800
8606 0133 Благодійний фонд м. Долина Підтримки діяльності «Благодійного фонду м. Долина» 542500 542500
8607 0133 ТІЦ Підтримки діяльності ТІЦ 450000 450000
8608 0133 Міська рада Стратегії сталого розвитку в сфері енергозбер. 50000 50000
8609 0133 СФК «Нафтовик Програма розвитку футболу в м. Долина 320000 320000
8610 0133 Міська рада Програма участі депутатського корпусу та міського голови в соц.-економ. розвитку міста 300000 300000
8611 0133 Міська рада Програма електронного врядування 300000 300000
1 2 3 4 5 6 7 8
8612 0133 Міська рада Програма компенсації витрат за пільгові перевезення 225000 225000
8613 0133 Міська рада Програма громадських ініціатив 100000 100000
Всього 6960800 1500000 8460800

Начальник фінансового відділу                                   Надія Попович