Про Методику розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу за користування комунальним майном територіальної громади м. Долина

Тип документу: . № 1814-55/2014 від 11.12.2014. Стан: чинний Дата публікації: 11.12.2014

РІШЕННЯ

 Від 11.12.2014. № 1814-55/2014

м. Долина

Про Методику розрахунку орендної плати

та пропорції її розподілу за користування

комунальним майном територіальної громади м. Долина

 

 

З метою викладення єдиної редакції Методики розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу за користування комунальним майном територіальної громади м. Долина та відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин» від 21.04.11 року № 3269-VІ, частини 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», пункту 31 частини 1 статті 26, частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу за користування комунальним майном територіальної громади м. Долина в  редакції згідно з додатками 1, 2, 3.

 

2. Затвердити типову форму договору оренди комунального майна територіальної громади м. Долина (додаток 4).

 

3. Уповноважити виступати орендодавцями майна територіальної громади міста Долина комунальні підприємства міста – балансоутримувачів  майна.

 

4. Керівникам комунальних підприємств міста – управителям (балансоутримувачам)   майна  забезпечити виконання даного рішення.

 

5. Рішення міської ради від 23.02.2012. № 548-16/2012 «Про Методику розрахунку і порядок використання орендної плати за користування майном територіальної громади м. Долини»,  від 10.01.2013. № 964-27/2013 «Про внесення змін в рішення  міської ради від 23.02.2012. № 548-16/2012 «Про

Методику розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу за користування комунальним майном територіальної громади м. Долина», від 30.01.2014. № 1402-41/2014 «Про внесення змін в рішення  міської ради від 23.02.2012. № 548-16/2012 «Про Методику розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу за користування комунальним майном територіальної громади м. Долина» вважати такими, що втратили чинність.

 

6. Дане рішення набуває чинності з дня його оприлюднення у «Віснику міської ради» тижневика «Добра справа».

 

Міський голова                                                                    Володимир  Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради

                                                                  від 11.12.2014. № 1814-55/2014

 

 

Методика

розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу за користування

комунальним майном територіальної громади м. Долина

 

1. Методику розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади м. Долина та пропорції її розподілу (далі – Методика) розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння та розподілу плати за оренду цілісних майнових комплексів  комунальних підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення) та окремого індивідуально визначеного майна підприємств, установ, організацій (машин, устаткування, інших облікових одиниць основних засобів, що виділяються у самостійний об’єкт згідно із законодавством).

 

2. Методика визначає механізм розрахунку орендної плати за платне користування об’єктом оренди комунальними підприємствами – Управителями (балансоутримувачами), які уповноважені управляти майном (далі – орендодавцем), що належить до комунальної власності територіальної громади міста Долина.

 

3. Орендна плата є платежем у формах, визначених законодавством України, які вносить орендар Власнику незалежно від наслідків своєї господарської або іншої діяльності.

В договорі оренди обов`язково вказується цільове призначення, режим використання ( графік роботи ), за яким об`єкт оренди буде використовуватися орендарем. Орендодавець здійснює контроль за дотриманням і виконанням умов договору оренди, станом об’єкта оренди.

 

4. Розмір орендної плати розраховується відповідно до даної Методики та встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

4.1. Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

4.2. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення. В такому разі розмір орендної плати зазначений відповідно до протоколу про результати конкурсу буде вважатися як розмір орендної плати за базовий місяць оренди шляхом коригування його на індекс інфляції.

 

5. Укладенню договору оренди ( не враховуючи пільгової оренди за умови наявності залишкової вартості об’єкту) передує незалежна оцінка об’єкта оренди. Оцінка об’єкта оренди здійснюється відповідно до Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

5.1. Оцінка об’єкта обов’язково проводиться перед укладенням договору оренди та перед продовженням (поновленням) договору оренди у разі, коли на момент продовження (поновлення) дії договору остання оцінка об’єкта оренди була проведена більш як три роки тому.

5.2. Звіт про незалежну оцінку об’єкта оренди є чинним протягом шести місяців від дня його затвердження, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки. Рецензування звіту про оцінку майна є обов’язковим.

5.3. Замовником проведення незалежної оцінки об’єкта виступає Долинська міська рада, шляхом укладання договору з суб’єктом оціночної діяльності, визначеним на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством.

Послуги з проведення незалежної оцінки та рецензування звіту про оцінку об’єкта оплачує орендар. Затрати понесені орендарем, орендодавцем не відшкодовуються.

5.4. Звіт про незалежну оцінку об’єкта оренди затверджується  рішенням виконавчого комітету Долинської міської ради та передує рішенню про оренду об’єкта.

 

6. У разі надходження заяви про оренду об’єкта від суб’єктів зазначених згідно п.12 цієї Методики для розрахунку орендної плати може здійснюватися стандартизована оцінка нерухомого майна підприємством-балансоутримувачем комунального майна. За розпорядженням керівника комунального підприємства, утворюється комісія, яка проводить оцінку майна за залишковою вартістю на підставі даних бухгалтерського обліку, відповідно до Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
6.1. Результати проведення стандартизованої оцінки оформляються актом оцінки, що підписується членами комісії та керівником підприємства-балансоутримувача і скріплюється печаткою.

6.2. У разі неможливості здійснення стандартизованої оцінки об’єкта оренди через відсутність залишкової балансової вартості об’кта незалежна оцінка такого об’єкта оренди проводиться відповідно до п. 5 цієї Методики і, відповідно зараховується підприємством-балансоутримувачем як первісна вартість об’єкта.

 

7. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю підприємства, на балансі яких перебуває це майно.

7.1 Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком орендарям, і прибудинкової території розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно до розміру займаної орендарями загальної площі.

7.2. Орендар, на підставі окремо укладеної угоди, сплачує компенсацію витрат підприємства – управителя (балансоутримувача), пов’язаних з виконанням його функцій щодо об’єкта оренди відповідно до законодавства, на основі тарифу затвердженого виконавчим комітетом Долинської міської ради.

Така компенсація не входить до складу орендної (суборендної) плати за користуванням об’єкта

 

8. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:

  • визначається  розмір  річної  орендної  плати;
  •  на основі розміру річної орендної плати встановлюється  розмір орендної  плати за базовий місяць розрахунку орендної плати – останній місяць, за який визначено індекс інфляції, що  фіксується у договорі оренди.
  • з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди  розраховується  розмір орендної плати за перший та наступні  місяці  оренди.

 

9. У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати  розраховується  погодинна орендна плата.

 

10. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси підприємств визначається на тих самих методологічних засадах, як і для об’єктів, що перебувають у державній власності (відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995. № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»).

 

11. Розмір орендної плати окремого індивідуально визначеного майна встановлюється за згодою сторін, але не менше як 7 відсотків вартості орендованого майна, визначеної за результатами незалежної оцінки.

 

12. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна становить 1 грн. на рік для:

– бюджетних установ та організації, що утримуються за рахунок місцевого або державного бюджетів;

– інших визначених чинним законодавством суб’єктів.

Рішення про встановлення  річної орендної плати за оренду нерухомого майна в розмірі 1( одна)  грн. в рік приймається міською радою.

12.1. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі  річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.            

13. У разі  оренди  нерухомого майна  (крім оренди об’єктів суб’єктами, яким встановлена орендна плата в розмірі 1 грн. на рік) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

    Опл. = Вп х Сор,

                                  100

де Опл. – розмір річної орендної плати, грн.;

     Вп – вартість орендованого майна, шляхом незалежної оцінки, грн.;

     Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком до Методики.

 

14. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди або при перегляді розміру орендної плати згідно п. 20 цієї Методики, визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку (додаток 3), за такою формулою:

 

                  Опл. міс. = Опл x Ід.о. x Ім,

                                     12

де: Опл – розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.;

       Ід.о. – індекс інфляції за період з дати проведення  незалежної оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

       Ім  – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

 

14.1. Розмір орендної плати за перший місяць оренди або при перегляді розміру орендної плати згідно п. 20 цієї Методики, визначається шляхом  коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

 

15. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

 

16. Нарахування орендної плати проводиться з моменту передачі приміщення орендарю. Факт прийому приміщення в оренду є підписаний  сторонами акт приймання-передавання  об’єкту оренди, який підписується сторонами не пізніше 30 днів з моменту прийняття рішення виконкому міської ради про передачу об’єкту в оренду.

16.1. Нарахування орендної  плати припиняється з моменту  фактичного повернення орендованого майна за актом приймання-передавання. Якщо об’єкт оренди після закінчення терміну дії договору оренди не переданий орендарем за актом приймання-передавання, останньому нараховується плата за фактичне користування об’єктом в розмірі орендної плати до моменту передачі його за актом приймання-передавання .

16.2.  У разі оренди окремих кімнат чи частини приміщень, будівель до площі об’єкту оренди додається площа місць загального користування,  яка розраховується пропорційно загальній площі приміщень що передані  в оренду одному чи кільком орендарям .

 

17.  Терміни внесення орендної плати зазначаються у договорі. Орендна плата  за попередній місяць сплачується орендарями щомісячно до 20 числа поточного місяця.

 

18. Платіжні документи на перерахування орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

19. Суми орендної плати, зайво перераховані, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня  одержання  його письмової заяви.

 

20. Розмір орендної плати може переглядатися за ініціативою орендодавця,  у разі зміни Методики її розрахунку чи орендних ставок, в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та договором.

 

21. У разі несвоєчасної сплати орендної плати орендар сплачує окремо від орендної плати пеню. Розмір пені визначається у договорі оренди і не може перевищувати розміру, встановленого законодавством. Видатки, пов’язані з примусовим стягненням заборгованості по орендній платі і пені, за рахунок боржника. 

22. Орендна плата за комунальне майно спрямовується:

22.1. За оренду цілісних майнових комплексів в повному обсязі зараховується до міського бюджету.

22.2. За оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) зараховується на розрахункові рахунки підприємств – управителів (балансоутримувачів) майна.

22.3.  За оренду нерухомого майна спрямовується в повному обсязі до міського бюджету.

22.4.  Підприємства – управителі (балансоутримувачі) не є отримувачами орендної плати. Вони зобов’язані до 10 числа місяця, наступного за звітним здійснювати нарахування орендної плати по договорах оренди, доводити до орендаря (рахунком, – що є підставою для сплати за користування Об’єктом) та подавати інформацію в Долинську міську раду відповідно до п. 22.1. та 22.3. цієї Методики

22.5. Долинська міська рада зобов’язана до 07 числа місяця, наступного за звітним, надавати інформацію підприємствам-балансоутримувачам про сплату орендарями орендної плати до місцевого бюджету

23. Передача орендованих приміщень в суборенду здійснюється за дозволом  Виконавчого комітету.

Розрахунок плати за суборенду здійснюється Орендодавцем та доводиться до Суборендаря (рахунком, – що є підставою для сплати за користування Об’єктом) щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним.

Різниця між нарахованою платою за суборенду і тією її частиною, яку отримує Орендар спрямовується Суборендарем до місцевого бюджету, відповідно до договору суборенди.  

Контроль за визначенням розміру плати за суборенду та спрямуванням її (в частині, що перевищує суму орендної плати за майно, яке передається в суборенду) до відповідного бюджету покладається на Орендодавця.

 

23.1. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна з урахуванням частки вартості такого майна.

 

24. Страхування орендованого майна здійснюється орендарем протягом місяця після укладення договору оренди на весь термін дії договору.

 

25. Контроль за використанням комунального  майна, переданого в оренду покладається на Долинську міську раду або уповноваженою нею особою.

25.1. Контроль щодо виконання умов договору оренди орендарями, своєчасне внесення платежів за оренду комунального майна територіальної громади м. Долина покладається на підприємства – управителів (балансоутримувачів) майна.

25.2. Підприємства – Управителі (балансоутримувачі) зобов’язуються щоквартально надавати звіт про оренду комунального майна (з інформацією про діючі договори оренди, надходження коштів від оренди, заборгованості по орендній платі та проведеної претензійно-позовної роботи) – у Долинську міську раду.

25.3. По закінченню договору оренди та/або бюджетного року Орендар (суборендар) подає звіти Орендодавцю, в термін до 20-го числа місяця наступного за звітним, про суми сплачених коштів за користуванням Об’єкта оренди.

26. Питання встановлення пільгової річної орендної плати у розмірі однієї гривні вирішується на сесії міської ради при врахуванні рекомендацій профільних комісій та управителя (балансоутримувача) майна.

27. Орендарі, яким встановлена річна пільгова орендна плата у розмірі 1 (однієї) гривні в рік та включені до плану роботи міської ради, зобов’язані надати письмово звіт про свою роботу і заходи з утримання приміщення та звітувати на сесії міської ради відповідно до затвердженого графіку.

 

Додаток 2 до рішення міської ради

                                                                  від 11.12.2014. № 1814-55/2014

                                                               

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за користування нерухомим майном комунальної власності

територіальної громади м. Долина

 

з/п

Використання орендарем нерухомого майна

за цільовим призначенням

Орендна ставка, %

1

2

3

1.

Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти                             

45

2.

Розміщення:

– фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів;

– ресторанів з нічним режимом роботи; 

– торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів,виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї; 

– операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з    доступу до Інтернет                                   

40

3.

Розміщення:

– виробників реклами;                                

– салонів краси, саун, лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів; 

– зовнішньої реклами на будівлях і спорудах                         

30

4.

Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності                    

25

5.

Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів  

22

6.

Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості            

21

7.

Розміщення:                                       

– клірингових установ;

– майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів;

– майстерень з ремонту ювелірних виробів;            

– ресторанів;

– приватних закладів охорони здоров’я;               

– суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики;    

– розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець;   

– суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування; 

– редакцій засобів масової інформації                                                                                                                                                                 

20

8.

Розміщення:

– крамниць-складів, магазинів-складів;               

– турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків;     

– торговельних об’єктів з продажу:

  • непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів;
  • промислових товарів, що були у використанні;    
  • авто товарів;
  • відео- та аудіо продукції.                      

– офісних приміщень;                                  

– антен          

18

9.

Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту              

17

 

 

1

2

3

10.

Розміщення:

– суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей;      

– бірж, що мають статус неприбуткових організацій;   

– кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи;   

– ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини; 

– суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль;

– складів;

– суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів                                                                                                 

15

11.

Розміщення:

– закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях;   

– суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин                                                                   

13

12.

Розміщення суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення тf доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба) 

12

13.

Розміщення:

– комп’ютерних клубів та інтернет-кафе;              

– ветеринарних аптек;                                

– рибних господарств;                                

– приватних навчальних закладів;                     

– шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів;        

– торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами;

– суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи; 

– видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами 

10

14.

Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі                                  

10

15.

Розміщення торговельних автоматів, що відпускають  продовольчі товари                                   

9

16.

Розміщення:          

– кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи; 

– аптек, що реалізують готові ліки;                  

– торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи                                           

8

17.

Розміщення:

– торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів;

– ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів                                                                 

7

18.

Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні                      

7

19.

Розміщення:                       

– їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;         

– фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи;  

– об’єктів поштового зв’язку (недержавних) на площі, що  використовується для надання послуг поштового зв’язку;

– суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень;

– торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів                                              

6

 

 

1

2

3

20.

Розміщення:  

– державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного  та місцевих бюджетів;

– оздоровчих закладів для дітей та молоді;           

– санаторно-курортних закладів для дітей;            

– державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету;

– торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою;

– відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги;

– суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення                                                                                                                                    

5

21.

Розміщення:

– їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах;

– громадських вбиралень;                             

– камер схову;                                       

– видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою                                                

4

22.

Розміщення:                                      

– аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами;     

– суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги;

– майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 м² ; 

– органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань (крім  асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом); 

– науково-дослідних установ, крім бюджетних                                                                                        

3

23.

Розміщення:

– аптек, які обслуговують пільгові категорії населення;  

– організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами; 

– бібліотек, архівів, музеїв;                         

– дитячих молочних кухонь;                           

– торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян                                                                   

2

24.

Розміщення:

– закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів; 

– державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів;     

– закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету                          

1

25.

Розміщення транспортних підприємств з:           

– перевезення пасажирів;

– перевезення вантажів                              

 

15

18

26.

Розміщення творчих спілок, політичних партій, громадських,  релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

– до 50 кв. метрів                                                       

– понад 50 кв. метрів                               

 

 

 

3

6

27.

Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

– до 100 кв. метрів       

– понад 100 кв. метрів                                                             

 

 

1

7

28.

Інше використання нерухомого майна               

15

* Примітки:

1. Орендні ставки для орендарів – вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб’єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.

Додаток 3 до рішення міської ради

                                                                  від 11.12.2014. № 1814-55/2014

 

РОЗРАХУНОК 

плати за перший (базовий) місяць оренди комунального майна
 
Майно перебуває на балансі __________________________________ 

                                    (найменування підприємства управителя - балансоутримувача)

                                             
 
№ п/п
Назва та місцезнаходження об’єкта оренди
Площа об’єкта оренди
Вартість за незалежною або стандартизованою оцінкою
на «__»__________20___року
 
Застосовані величини
Орендна плата за перший (базовий)
місяць оренди
орендна 
ставка
індекс 
інфляції
місяць, рік
орендна
плата без ПДВ, грн
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 

     *Якщо на момент розрахунку за перший місяць оренди ще невідомий індекс інфляції, то в таблиці зазначається орендна плата за останній місяць, щодо якого Державною службою статистики України повідомлено індекс інфляції (базовий місяць для розрахунку), з наступним коригуванням цього показника на відповідний індекс  інфляції, про що під таблицею робиться  спеціальний запис.
**Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 
 
 
 
Директор            ____________    _____________________________ 
                                     (підпис)                         (прізвище, ім'я, по батькові) 
 Головний бухгалтер
                                      ____________    _____________________________ 
                                     (підпис)                         (прізвище, ім'я, по батькові) 
 
 
М.П. 

 

Додаток 4 до рішення міської ради

                                                         від 11.12.2014. № 1814-55/2014

 

 

Д О Г О В І Р

оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Долини

 

     ___ _________ 20__ року                   № ______                          м. Долина                                                                                                                                       

 

____Повна назва орендодавця___________________________________надалі –       Орендодавець, ________Посадова особа__________________________, який діє на підставі______________, з одного боку, та ______Повна назва орендаря_______, надалі – Орендар, в особі _______посадова особа_________, який діє на ____підстава______, з другого боку, що іменуються надалі Сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець  на  підставі рішення виконавчого комітету  Долинської   міської   ради №____ від ________________________передає, а Орендар приймає в оренду нежитлове приміщення, далі – об’єкт оренди, за адресою : _______________________в  м. Долина  для використання ____цільове використання_______.

1.2. Цей договір визначає взаємовідносини Сторін щодо строкового, платного користування Орендарем об’єктом оренди.

1.3. Об’єкт оренди є власністю територіальної громади м. Долина і перебуває в оперативному управлінні  Орендодавця.

 

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Об’єктом у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акта приймання-передачі Об’єкта.

2.2. Передача об’єкта в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на цей Об’єкт.  Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача об’єкта  в оренду здійснюється за вартістю, визначеною в звіті оцінки по акту приймання-передавання  з описом технічного стану Об’єкта оренди що являється невід’ємним додатком до цього договору ( Додаток 1).

2.4.  У разі припинення дії цього Договору Об’єкт повертається Орендарем не пізніше 10-ти днів  після припинення дії договору Орендодавцю. Орендар повертає об’єкт Орендодавцю аналогічно порядку, встановленому при передачі об’єкта Орендарю цим Договором. Об’єкт вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі

2.5. Обов’язок по складанню акта приймання-передачі покладається на Орендодавця.

 

3. ОБ’ЄКТ  ОРЕНДИ

3.1. Об’єктом оренди є :

– нежитлове приміщення загальною площею _________м2 вказане в п. 1.1. даного договору.

3.2. Вартість об’єкта оренди згідно  із  затвердженим  звітом про оцінку станом на  ________________________ року становить _____________________ гривень без ПДВ.

3.3. Опис технічного стану об’єкта оренди на дату його передачі Орендареві, його склад зазначається в акті приймання-передачі об’єкта оренди (додаток 1).

3.4. Об’єкт оренди належить до комунальної власності територіальної громади міста Долини.

3.5. У разі оренди окремих приміщень чи частини приміщень, будівель до площі об’єкту оренди додається площа місць загального користування,  яка розраховується пропорційно загальній площі приміщень що передані  в оренду одному чи кільком орендарям.

 

 

4. ОРЕНДНА ПЛАТА

4.1. За користування   об’єктом   оренди   Орендар   сплачує   Власнику (міській раді)   орендну   плату, розрахунок якої (додаток 2) проведений на підставі Методики розрахунку орендної плати та порядку використання орендної плати, затвердженої рішенням Долинської міської ради №_____ від __________________________________.

Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

4.2. Розмір орендної плати може бути змінений на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики розрахунку орендної плати та порядку використання орендної плати, цін і тарифів та в інших випадках, передбачених законодавством та даним договором.

4.3. Орендна плата сплачується  Орендарем починаючи з дати підписання акту приймання-передачі. Останнім днем нарахування орендної плати є дата підписання Сторонами акту приймання-передачі при поверненні об’єкта оренди Орендодавцеві.

4.3.1. Якщо об’єкт оренди після закінчення терміну дії договору оренди не переданий орендарем за актом приймання-передавання , останньому нараховується плата за фактичне користування об’єктом в розмірі орендної плати до моменту передачі його орендодавцю за актом приймання-передавання .

4.4. Вартість комунальних послуг, витрат на утримання прибудинкової території, послуг по обслуговуванню інженерних комунікацій та внутрішньобудинкових мереж не входить до складу орендної плати і сплачується Орендарем окремо, на підставі відповідних договорів, укладених з організаціями, що надають такі послуги.

4.5. Орендна плата за Об’єкт оренди сплачується Орендарем щомісячно в строк до 20 числа місяця наступного за розрахунковим.

4.5.1. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

4.6. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується Орендодавцем відповідно до законодавства України з урахуванням пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

4.7..У разі  не виконання орендарем зобов’язань за Договором щодо оплати орендної плати більше як три місяці, Договір може бути розірваний достроково з ініціативи Орендодавця .

4.8..Нарахування орендної плати припиняється з дати підписання акту приймання-передачі Об’єкта оренди у разі припинення дії договору.

4.9. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить не менше як три місяці, Орендодавець має право нарахувати, а Орендар зобов’язується сплатити штраф у розмірі 10 % від суми заборгованості.

4.10. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Об’єкта за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, враховуючи санкції на розрахунковий рахунок Власника.

4.11. Підприємство – управитель (балансоутримувач), яке уповноважене власником бути орендодавцем, не є отримувачем орендної плати.

 

5. ОБОВ’ЯЗКИ  СТОРІН

5.1.Орендодавець зобов’язаний:

5.1.1 протягом 10 днів з моменту підписання цього договору передати, а Орендар прийняти по акту приймання-передачі об’єкт оренди. В разі не підписання акту приймання-передачі договір вважається не укладеним.

5.1.2 за 20 днів до моменту припинення дії цього договору повідомити Орендаря про закінчення строку дії договору .

5.2. Орендар зобов’язаний:

5.2.1  вносити плату за користування Об’єктом своєчасно і у повному обсязі відповідно до умов договору.

5.2.2 забезпечити належне збереження, експлуатацію, технічне і санітарне утримання об’єкта оренди, внутрішньо будинкових мереж, що знаходяться в орендованому приміщенні, його обладнання, інвентарю та запобігати його пошкодженню і псуванню, а також забезпечити виконання мінімально-необхідного переліку заходів, щодо утримання місць загального користування, інженерних мереж, конструктивних елементів, та прибудинкової території всієї будівлі. Інформація про такі заходи надається на першу вимогу Власника або Орендодавця  .

5.2.3 забезпечувати безперешкодний доступ до об’єкта оренди представників Орендодавця та надавати за першою вимогою всю необхідну інформацію щодо об’єкта оренди для перевірки дотримання Орендарем умов цього договору.

5.2.4 по закінченню договору оренди та/або бюджетного року подати звіти Орендодавцю, в термін до 20-го числа місяця наступного за звітним, про суми сплачених коштів за користуванням Об’єктом оренди.

5.2.5 на початку ІІ кварталу та на початку ІV кварталу поточного року а також по закінчені бюджетного року (з 1 січня по 31 грудня) проводити з Орендодавцем звірку взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звірки, щорічно брати участь в інвентаризації стану Об’єкту оренди.

5.2.6 своєчасно і у повному обсязі відшкодовувати витрати Управителя, які виникли у процесі управління майном, що передане в оренду по тарифах затверджених рішенням Виконавчого комітету на підставі окремо укладених з орендодавцем договорів.

5.2.7 звітувати перед міською радою та Орендодавцем  про кількість проведених заходів щодо збереження Об’єкту та ефективність його використання на їх прохання (вимогу).

5.2.8 самостійно сплачувати вартість фактично отриманих комунальних (водопостачання та водовідведення, постачання електроенергії, утримання будинків споруд та прибудинкових території) та інших послуг, які надаються йому за окремими договорами, укладеними з відповідними організаціями (послуг управління нерухомістю, балансоутримування, технічне обслуговування, страхування, ремонту будівлі) інше .                  

5.2.9 в разі оренди об’єкта кількома Орендарями нести ( пропорційно до площі Об’єкту оренди) витрати на забезпечення належного технічного стану, інженерних комунікацій, конструктивних елементів і прибудинкової території що перебувають в спільному користуванні з іншими орендарями.

5.2.10 в разі його реорганізації, приватизації, ліквідації чи порушення справи про банкрутство письмово повідомити про це орендодавця в 10 – денний термін з моменту виникнення перелічених фактів та надати копії нотаріально посвідчених документів, які враховують наведені факти.

5.2.11 в разі приватизації об’єкта оренди в 10 – денний термін надати Орендодавцю копію нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу та акта приймання-передачі об’єкта оренди.

5.2.12 про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів Орендар письмово повідомляє Орендодавця в 10 – денний термін.

5.2.13 у випадку аварії та проведення ремонтних робіт повідомляти про це Орендодавця.

5.2.14 нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.

 

6. ПРАВА  СТОРІН

6.1. Орендодавець має право:

6.1.1 проводити необхідний огляд та перевірку дотримання Орендарем умов договору.

6.1.2 контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Об’єкта, переданого в оренду за цим Договором.

6.1.3 виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого Об’єкта внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

6.1.4 здійснювати контроль за станом Об’єкта шляхом візуального обстеження зі складанням акту обстеження.

6.1.5 при невиконанні або порушенні орендарем умов цього договору та з інших підстав,  Орендодавець має право порушити справу в Господарському суді про дострокове розірвання договору, стягнення заборгованості та примусове виселення Орендаря.

6.1.6 вимагати від Орендаря відшкодування витрат Управителя, які виникли у процесі управління майном, що передане в користування по тарифах затверджених рішенням Виконавчого комітету Долинської міської ради.

 

6.2. Орендар має право:

6.2.1  виступати замовником на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення необхідного ремонту за письмовим дозволом Долинської міської ради.

 6.2.2 переважне за інших рівних умов на продовження дії договору, за умови належного виконання своїх обов’язків за цим договором. Дозвіл на продовження строку оренди надає виконавчий комітет .

6.2.3 проводити капітальний ремонт, реконструкцію, технічне переобладнання, поліпшення Об’єкта оренди лише за письмовою згодою Власника (рішення виконавчого комітету) об’єкта за рахунок власних коштів орендаря, які не підлягають компенсації. При умові обґрунтування необхідності проведення цих робіт та при наявності узгодженої проектно-кошторисної документації, копію якої Орендар має надати Власнику ( для прийняття рішення ) та Орендодавцю.

6.2.4 протягом місяця починаючи з дати укладення договору застрахувати об’єкт оренди не менше, ніж на його вартість за звітом про оцінку на користь Орендодавця, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового полісу і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Об’єкт був застрахованим. Орендар ознайомлений із відповідальністю щодо невиконання даного пункту.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Орендодавець не несе відповідальність за збитки, нанесені Власнику (Орендарю) внаслідок аварії інженерних комунікацій, які знаходяться на об’єкті оренди або за його межами, якщо вину Орендодавця не встановлено.

7.2. За несвоєчасну сплату орендних платежів Орендар сплачує на користь Орендодавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня. У випадку примусового стягнення несвоєчасно сплаченої орендної плати у порядку, встановленому законодавством, з Орендаря стягується у повному обсязі витрати, пов’язані з таким стягненням.

7.3. Орендар відшкодовує Орендодавцю збитки, спричинені  неналежним ремонтом або експлуатацією Об’єкта оренди.

При погіршенні стану або знищенні Об’єкта оренди з вини Орендаря він відшкодовує Орендодавцю збитки в розмірі вартості ремонту або відновлення об’єкта оренди. Відшкодування збитків, передбачених цим пунктом договору здійснюються лише за умови, якщо вищезазначені ризики не застраховані або розмір страхового відшкодування менший від розміру завданих збитків.

7.4. Ризик випадкової загибелі об’єкта оренди несе Орендодавець.

7.5. У разі звільнення Орендарем об’єкта оренди без письмового повідомлення або без підписання акта приймання-передачі об’єкта оренди, Орендар несе повну матеріальну відповідальність за нанесені у зв’язку з цим збитки (в тому числі нанесені третіми особами) в повному їх розмірі та сплачує Орендодавцю орендну плату за весь період користування об’єктом оренди.

7.6. За майно залишене Орендарем у орендованому приміщенні без нагляду та охорони Орендодавець відповідальності не несе.

7.7. При невиконанні або порушенні однією із сторін умов цього договору та з інших підстав, передбачених законодавством, договір може бути розірвано достроково на вимогу однієї із Сторін за рішенням суду.

7.8. В разі оренди об’єкта кількома Орендарями вони несуть солідарну відповідальність за належний технічний стан об’єкта, інженерних комунікацій, санітарне утримання об’єкта і прибудинкової території.

 

 

 

8. ВІДНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ ТА УМОВИ ЙОГО ПОВЕРНЕННЯ

8.1. Амортизаційні нарахування на об’єкт оренди нараховує та залишає у своєму розпорядженні Орендодавець. Амортизаційні нарахування використовуються на відновлення об’єкта оренди. Право власності на майно, придбане за рахунок амортизаційних нарахувань, належить територіальній громаді міста Долини.

8.2. Орендар не має права без письмової згоди Власника (рішення виконавчого комітету) проводити переобладнання, перепланування, ремонт об’єкта оренди, вести будівельні роботи на прибудинковій території. Дозвіл на виконання таких робіт надає виконавчий комітет в якому зазначається про надання дозволу, погодження проекту (якщо його наявність передбачена законодавством), кошторису витрат, терміну на виконання робіт та ін.

8.3. У разі закінчення терміну оренди Орендар зобов’язаний протягом 10 днів з складанням акту приймання-передачі повернути Об’єкт оренди Орендодавцю у стані, в якому перебував об’єкт на момент приймання його в оренду, з врахуванням всіх здійснених орендарем поліпшень, які неможливо відокремити від об’єкта оренди без заподіяння йому шкоди, з урахуванням зносу за період оренди. В акті приймання-передачі зазначається технічний стан об’єкта оренди.

8.4. Вартість поліпшень об’єкта оренди, проведених Орендарем за рахунок власних коштів, які неможливо відокремити без шкоди для об’єкта оренди, компенсації не підлягає і вони залишаються у комунальній власності територіальної громади міста Долини. Орендар вправі залишити за собою проведені ним поліпшення об’єкта оренди, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені без шкоди для об’єкта оренди.

 

9. ОСОБЛИВІ  УМОВИ

9.1. Орендар не має права передавати свої зобов’язання за договором та передавати об’єкт оренди повністю або частково в користування іншій особі без письмової згоди Власника (рішення виконавчого комітету).

9.2. Дозвіл про передачу об’єкта оренди (його частини) в суборенду надається за письмової згоди Власника (рішення виконавчого комітету).

9.3. Об’єкт оренди повинен використовуватися Орендарем тільки за цільовим призначенням, обумовленим у п. 1.1 цього договору.

                                                       

10. СТРОК  ДІЇ  ДОГОВОРУ

10.1. Цей договір вступає в силу з ___ ___________ року і діє до ____________________року.

10.2. Усі зміни та доповнення до цього договору оформляються в письмовій формі і вступають в силу з моменту підписання їх Сторонами.

10.3. Після закінчення строку дії цього договору, орендар, який належним чином виконував свої зобов’язання за цим договором, має переважне право на укладення договору оренди на новий строк, на підставі рішення виконавчого комітету Долинської міської ради.

10.4. Одностороння відмова від договору не допускається.

10.5. Договір припиняється в разі:

– закінчення строку, на який було укладено договір;

– приватизації об’єкта оренди Орендарем (за участю Орендаря);

– банкрутства Орендаря;

– загибелі об’єкта оренди;

– невиконання орендарем зобов’язань за договором в тому числі зі сплати орендної плати, більше як три місяці;

– відчуження власником об’єкта оренди з письмовим повідомленням про це Орендаря не менш як за три місяці до запланованого відчуження

10.6. Договір може бути розірвано за погодженням Сторін, та Долинською міською радою.

10.7. На вимогу однієї із Сторін договір може бути достроково розірвано за рішенням суду.

10.8. Цей договір складений у двох примірниках: по одному для Орендаря та Орендодавця. Кожний з примірників має однакову юридичну силу

 

 

 

                              11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

11.1.Орендар: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

11.2.Орендодавець:_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

            Орендодавець                                                                              Орендар

         _______________                                                                    _______________              

               М.П.                                                                                            М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  до договору оренди №__-__/_____

від  «___» __________ 20___ року

 

А К Т

приймання-передачі нежитлових приміщень в оренду

 

Назва управителя________________________________  (надалі – Орендодавець), в особі директора __________________________________, який діє на підставі Статуту, та  _______________________назва Орендаря __________________________________, (надалі – Орендар), в особі керівника ______________________________, який діє на підставі __________, з другого боку, що іменуються надалі Сторони, склали цей акт про наступне:

 

Орендодавець передав, а Орендар прийняв об’єкт оренди загальною площею _________ кв. м, який знаходиться вул. ________________ №______, м. Долина, для використання під _____________, терміном до «____»__________20_____ року.

Вартість об’єкта оренди згідно із затвердженим звітом про експертну оцінку станом на «____»_________ 20____ року становить ___________ гривень без ПДВ. (сума прописом) без ПДВ.

Основна інформація та характеристика приміщення (будівлі)

 

№ з/п

Тип інформації

Основні характеристики

1

Характеристика будівлі, в якій знаходиться нежитлове приміщення

призначення будівлі

(житлове, нежитлове)

Нежитлове (_________________)

кількість поверхів

_________________

стіни

матеріал

товщина, м

_________________

_________________

2

Характеристика приміщення

2.1

Власник приміщення:

Долинська міська рада

2.2

Нежитлове приміщення розташоване (поверх, цокольне приміщення, підвал, горище, тощо)

_________________ м2

2.3

Загальна площа нежитлового приміщення, в тому числі:

_________________ м2

площа користування

_________________ м2

площа місць загального користування

_________________ м2

площа прибудинкової території

2.4

Характеристика кімнат (приміщень)

Площа

м2

призначення

підлога

(матеріал, тип)

стіни

(матеріал, тип)

наявність чи відсутність ремонту

1

___

 

 

 

 

2

___

 

 

 

 

3

___

 

 

 

 

4

___

 

 

 

 

5

___

 

 

 

 

6

___

 

 

 

 

7

___

 

 

 

 

8

___

 

 

 

 

9

___

 

 

 

 

10

___

 

 

 

 

2.5

Вікна

кількість

матеріал, тип, конструкція

площа, м2

___

 

 

2.6

Двері

кількість

матеріал, тип, конструкція

площа, м2

___

 

 

2.7

Система опалення

Електричні конвектори.

2.8

Наявність мереж:  

матеріал

протяжність, м/п

стан

 

  водопостачання

 

 

 

 

  водовідведення

 

 

 

 

  газопостачання

 

 

 

 

  електропостачання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

Вказане приміщення придатне для використання за цільовим призначенням і будь-яких зауважень чи претензій на день передачі у сторін не має.

Акт складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

До акту додається:

  • фото приміщення ______ шт.
  • копія технічного паспорта на ____ стор.

 

Підписи уповноважених осіб                                    

                                                                               _____________________  __________________

                                                                               _____________________           __________________

                                                                               _____________________