Про внесення змін до структури та штатного розпису Долинської міської ради

Тип документу: . № 2246-67/2015 від 15.10.2015. Стан: чинний Дата публікації: 15.10.2015

РІШЕННЯ

Від 15.10.2015. № 2246-67/2015

м. Долина

Про внесення змін до структури та штатного розпису

Долинської міської ради

Відповідно до статей 25, 26, 54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства”, Долинська міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни в структуру та штатний розпис Долинської міської ради, утворивши відділ державного архітектурно-будівельного контролю Долинської міської ради загальною чисельністю 3 штатні одиниці, за рахунок збільшення чисельності виконавчих органів Долинської міської ради на 3 штатні одиниці.

2. Затвердити загальну чисельність виконавчих органів Долинської міської ради в кількості 40 штатних одиниць.

3.Доручити фінансовому відділу Долинської міської ради провести відповідне коригування фонду оплати праці з перерозподілом бюджетних призначень.

4. Затвердити Положення про відділ державного архітектурно-будівельного контролю Долинської міської ради (додається).

5. Контроль за виконанням цього рішення та організацію його виконання доручити міському голові В.Гаразду.

Міський голова                             Володимир Гаразд

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від 15.10.2015. № 2246-67/2015

 Положення

про відділ державного архітектурно – будівельного контролю

Долинської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 19 серпня 2015 року №671.

1.2. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Долинської міської ради (Відділ) є виконавчим органом Долинської міської ради.

1.3. Відділ підконтрольний та підзвітний Долинській міській раді, міському голові, заступнику міського голови, згідно з розподілом обов’язків.

1.4. Відділ з питань здійснення повноважень, передбачених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», є підконтрольним Держархбудінспекції.

1.5. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законами України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства», постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону та Держбудінспекції, розпорядженнями та указами Президента України, рішеннями Долинської міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.6. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також підприємствами, установами, організаціями.

 ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Метою діяльності Відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю, дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт, збереження та забезпечення порядку у будівельній галузі, захист комфорту та безпеки громадян, забезпечення прав населення, спрямованих на підвищення якості житлового середовища, соціально-побутового й комунального обслуговування, здійснення контролю за містобудівною діяльністю та будівництвом, організацією будівництва, ремонту та реконструкції житлових будинків, об’єктів соціально-побутового призначення.

2.2. Основним завданням Відділу є здійснення відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

III. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

3.1. Відділ держархбудконтролю відповідно до покладених на нього завдань:

1) надає, отримує, реєструє, повертає документи, що дають право на виконання пiдготовчих та будiвельних робiт, вiдмовляє у видачi таких документiв, анулює їх, скасовує їх реєстрацiю;

2) приймає в експлуатацiю закiнченi будiвництвом об’єкти (видає сертифiкати, реєструє декларацiї про готовнiсть об’єкта до експлуатацiї та повертає такi декларацiї на доопрацювання для усунення виявлених недолiкiв);

3) подає Держархбудiнспекцiї iнформацiю, необхiдну для внесення даних до єдиного реєстру документiв, що дають право на виконання пiдготовчих та будiвельних робiт i засвiдчують прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об’єктiв, вiдомостей про повернення на доопрацювання, вiдмову у видачi, скасування та анулювання зазначених документiв;

4) здiйснює державний архiтектурно-будiвельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сферi мiстобудiвної дiяльностi, будiвельних норм, державних стандартiв i правил, положень мiстобудiвної документацiї всiх рiвнiв, вихiдних даних для проектування об’єктiв мiстобудування, проектної документацiї щодо об’єктiв, розташованих у межах вiдповiдних населених пунктiв;

5) здiйснює контроль за виконанням законних вимог (приписiв) посадових осiб органiв держархбудконтролю;

6) розглядає вiдповiдно до закону справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов’язанi з порушенням вимог законодавства, будiвельних норм, державних стандартiв i правил пiд час будiвництва, порушенням законодавства пiд час планування та забудови територiй та невиконанням законних вимог (приписiв) посадових осiб органiв держархбудконтролю;

7) розглядає вiдповiдно до закону справи про правопорушення у сферi мiстобудiвної дiяльностi iз прийняттям вiдповiдних рiшень;

8) здiйснює iншi повноваження, визначенi законом.

3.2. Відділ держархбудконтролю видає акти у передбаченiй законом формi, органiзовує та контролює їх виконання.

 IV. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.

4.2. На посаду начальника відділу держархбудконтролю призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямком професійного спрямування (будiвництво та архiтектура або право), стажем роботи за фахом на службі в органах мiсцевого самоврядування та/або державній службi на керівних посадах не менш як три роки або на керiвних посадах в iншiй сферi не менш як п’ять рокiв.

4.3. Начальник відділу:

1) очолює відділ держархбудконтролю, здiйснює керiвництво його дiяльнiстю, представляє його у вiдносинах з iншими органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених законом на зазначений відділ завдань;

2)органiзовує та контролює виконання у відділі держархбудконтролю Конституцiї та законiв України, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України, наказiв Мiнрегiону, Держархбудiнспекцiї, розпоряджень міського голови, рiшень міської ради та виконавчого комітету;

3) здiйснює iншi повноваження, визначенi законом.

4.4.Призначення особи на посаду у відділі держархбудконтролю, яка передбачає роботу з єдиним реєстром документiв, що дають право на виконання пiдготовчих та будiвельних робiт i засвiдчують прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об’єктiв, вiдомостей про повернення на доопрацювання, вiдмову у видачi, скасування та анулювання зазначених документiв, здiйснюється за умови проходження кандидатом на таку посаду вiдповiдної пiдготовки у Держархбудiнспекцiї з перевiркою рiвня його квалiфiкацiї та знань шляхом проведення залiку. Про успiшне складення залiку Держархбудiнспекцiя повiдомляє міську раду.

 V. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

5.1. Посадовi особи відділу держархбудконтролю для виконання покладених на них завдань пiд час перевiрки мають право:

1) безперешкодного доступу до мiсця будiвництва об’єкта та до прийнятих в експлуатацiю об’єктiв, що пiдлягають обов’язковому обстеженню;

2) складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевiрок, накладати штрафи вiдповiдно до закону;

3) видавати обов’язковi для виконання приписи щодо:

– усунення порушення вимог законодавства у сферi мiстобудiвної дiяльностi, будiвельних норм, державних стандартiв i правил;

– зупинення пiдготовчих та будiвельних робiт, що не вiдповiдають вимогам законодавства у сферi мiстобудiвної дiяльностi, зокрема будiвельним нормам, мiстобудiвним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будiвельному паспорту забудови земельної дiлянки, виконуються без повiдомлення, реєстрацiї декларацiї про початок їх виконання або дозволу на виконання будiвельних робiт;

4) проводити перевiрку вiдповiдностi виконання пiдготовчих та будiвельних робiт вимогам законодавства у сферi мiстобудiвної дiяльностi, будiвельних норм, державних стандартiв i правил, затвердженим проектним вимогам, рiшенням, технiчним умовам, своєчасностi та якостi проведення передбачених нормативно-технiчною i проектною документацiєю зйомок, замiрiв, випробувань, а також ведення журналiв робiт, наявностi у випадках, передбачених законодавством, паспортiв, актiв та протоколiв випробувань, сертифiкатiв та iншої документацiї;

5) проводити згiдно iз законодавством перевiрку вiдповiдностi будiвельних матерiалiв, виробiв i конструкцiй, що використовуються пiд час будiвництва об’єктiв, вимогам державних стандартiв, будiвельних норм i правил;

6) залучати до проведення перевiрок представникiв центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, експертних та громадських органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками), фахiвцiв галузевих науково-дослiдних та науково-технiчних органiзацiй;

7) отримувати вiд органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, фiзичних осiб iнформацiю та документи, необхiднi для здiйснення державного архiтектурно-будiвельного контролю;

8) вимагати у випадках, передбачених законодавством, вибiркового розкриття окремих конструктивних елементiв будинкiв i споруд, проведення зйомки i замiрiв, додаткових лабораторних та iнших випробувань будiвельних матерiалiв, виробiв i конструкцiй;

9) забороняти за вмотивованим письмовим розпорядженням міського голови експлуатацiю закiнчених будiвництвом об’єктiв, не прийнятих в експлуатацiю;

10) здiйснювати фiксування процесу проведення перевiрки з використанням аудiо- та вiдеотехнiки;

11) здiйснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизацiї об’єктiв, а також за здiйсненням заходiв щодо забезпечення надiйностi та безпеки пiд час їх експлуатацiї.

5.2. Працівники Відділу несуть відповідальність за неналежне виконання, покладених на Відділ даним положенням повноважень у порядку передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Відділу розподіляються між начальником і працівниками Відділу та закріплюються у посадових інструкціях.

5.3. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності, згідно з чинним законодавством України.

VІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому законодавством для його затвердження.